Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61)

Religious Studies, basic course, 30 credits

Kursbeskrivning

Nästan dagligen kommer vi i kontakt med religion – i nyheter, i vardagliga relationer, på sjukhuset, i skolan, på arbetet, i litteratur och musik. Det innebär att inte bara lärare i religionskunskap och människor som vill arbeta i kyrka och samfund behöver tänka ett varv till på detta med religion. Psykologer kan vara i behov av en fördjupad förståelse av religionens roll i människors liv för att hjälpa en konfident vidare. Poliser, sjukvårdspersonal, socionomer och handläggare på Migrationsverket hanterar situationer där religion spelar en betydande roll. Politiker, tjänstepersoner och utredare behöver kunskaper om religion när de diskuterar samhällsfrågor och förändringsarbete i välfärdssektorn.

Vill du förstå dagens samhälle och dess historia, är denna grundkurs i religionsvetenskap en bra början. Du får en introduktion till religiösa traditioner och deras roll i samhället. Om du vill arbeta med samhällsfrågor eller som religionslärare, präst eller pastor är religionsvetenskap en viktig del i utbildningen. Men kurser i religion kan också utgöra ett komplement för blivande socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, statsvetare och ekonomer. Vi söker dig som vill få verktyg att ta sig an samtidens utmaningar.

Kursen består av fyra delar:

  • Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7.5 hp
  • Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar, 7.5 hp
  • Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp
  • Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Gregorius, Carl-Magnus Carlstein, Kjell O Lejon

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Kjell O Lejon, Carl-Magnus Carlstein, Maria Ericson

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, studievägledare

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt 
Historia 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller 
Historia A, Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A1/1)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- översiktligt analysera centralt trosinnehåll i olika inriktningar inom judendom, islam, hinduism och buddhism samt hur detta innehåll relaterar till religionernas historiska framväxt, praktiker och heliga skrifter
- jämföra centrala metoder och teorier inom ämnet religionshistoria
- ge exempel på historiska relationer mellan de studerade religionerna och hur de kan inverka på samtida interaktion mellan religiösa grupper
- använda religionsvetenskaplig terminologi och skilja den från inomreligiösa termer
- kritiskt diskutera olika tolkningar av trosinnehåll i respektive religion

- översiktligt analysera centralt trosinnehåll i olika inriktningar inom kristendom, hur detta innehåll relaterar till religiösa praktiker och heliga skrifter, samt hur det kan användas för att bemöta utmaningar från sekulära livsåskådningar
- översiktligt analysera etiska argument och synsätt inom valda världsreligioner
- jämföra centrala metoder och teorier inom ämnet tros- och livsåskådning
- kritiskt diskutera argument inom kristen troslära och religiös etik

- diskutera bibeltexters tillkomst, kanonisering, historiska bakgrund, genrer och innehåll
- jämföra vanliga bibelvetenskapliga metoder
- ge exempel på och sammanfatta viktiga teologiska huvudlinjer i Bibeln
- analysera bibeltexter med hjälp av bibelvetenskapliga tolkningsverktyg
- kritiskt pröva bibeltolkningar och diskutera texttolkningens förutsättningar

- diskutera avgörande händelser och orsakssamband i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid
- översiktligt analysera hur centrala teologiska diskussioner relaterar till och inverkar på kristendomens historiska framväxt
- jämföra centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia
- tillämpa centrala källkritiska principer
- kritiskt diskutera tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia och uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären

Kursinnehåll

Denna grundkurs är en introduktion till religionshistoria, tros- och livsåskådning, bibelvetenskap och kristendomens historia.

Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism (7,5 hp)
Delkursen ger en orientering i centrala trosövertygelser inom judendom, islam, hinduism och buddhism och hur de tolkas på olika sätt. Den studerande får öva sig i att göra en enkel och översiktlig analys av dessa övertygelser. Denna analys inkluderar jämförelser av de olika religionernas trosinnehåll och hur detta innehåll relaterar till heliga skrifter, religiösa praktiker och religionernas historiska framväxt. Därtill kommer en kritisk diskussion av olika tolkningar av trosinnehåll i respektive religion. Delkursen ger också en introduktion till centrala metoder och teorier inom ämnet religionshistoria. Den studerande tränar på att använda grundläggande religionsvetenskaplig terminologi och att skilja den från inomreligiösa termer. Förutom denna översikt ger delkursen en viss fördjupning inom historiska relationer mellan religionerna och den ger exempel på hur de kan inverka på samtida interaktion mellan religiösa grupper.

Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar (7,5 hp)
I delkursen ges en introduktion till de tre centrala temana i kristen troslära, dvs skapelse, frälsning och fullbordan. Teologiska övertygelser och argument analyseras på ett enkelt och översiktligt sätt, vilket innefattar en bearbetning av hur dessa teman kan tolkas på olika sätt, hur de relateras till helig skrift och kyrkliga praktiker, samt hur kristna läror bemöter utmaningar från sekulära livsåskådningar. Därtill kommer en kritisk diskussion av teologiska argument inom kristen troslära. Kursen ger också en kortfattad introduktion till centrala metoder och teorier inom ämnet kristen trosåskådning.

Därutöver ges en orientering i hur etiska frågor behandlas inom några världsreligioner. Den studerande får träna på att utföra en enkel och översiktlig analys av etisk argumentation, till exempel att urskilja det typiska hos olika sorters etisk argumentation och att identifiera hur etiska ställningstaganden grundas i religiösa texter, övertygelser och levnadssätt. Det ingår också en kritisk diskussion av dessa etiska argument inklusive hur klass, etnicitet och genus påverkar etikens frågor. Dessutom ges en kort inledning till metoder och teorier använda för att studera religiös etik.

Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln (7,5 hp)
I delkursen introduceras den studerande till Bibeln och bibeltexterna läses i översättning. Detta grundläggande studium innefattar en orientering i bibeltexternas tillkomst och kanonisering, historiska bakgrund, genrer, innehåll och teologi. Delkursen ger också en introduktion till några klassiska bibelvetenskapliga metoder. En viss fördjupning görs i några teologiska huvudlinjer i Bibeln. Den studerande får träna på att analysera bibeltexter, att kritisk pröva bibeltolkningar och att diskutera texttolkningens förutsättningar.

Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia (7,5 hp)
Delkursen ger en orientering i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid med särskilt fokus på den västerländska kultursfären. Den fokuserar på avgörande händelser och orsakssamband såväl som på centrala teologiska diskussioner. Den studerande får träna på att utföra en enkel och översiktlig analys av de teologiska diskussionerna och hur de har inverkat på kristendomens utveckling. Delkursen introducerar också centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia, särskilt källkritiska principer. Därtill kommer en kritisk diskussion dels av olika tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia, dels av olika uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären, särskilt till exempel framväxten av institutioner som skola, universitet och sjukhus samt av föreställningar om demokrati och människosyn.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en introduktion till centrala metoder och teorier inom religionsvetenskap ligger fokus på att identifiera religionsvetenskapliga problem och på att utföra en enkel analys med hjälp av relevanta termer och skilja denna analys från referat såväl som från inomreligiösa tolkningar. En viss fördjupning sker i informationssökning (delkurs 1), argumentationsanalys (delkurs 2), textanalys och hermeneutisk medvetenhet (delkurs 3) och tolkning av historien (delkurs 4).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga salstentamina, grupparbete som redovisas skriftligen och muntligen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation i samband med aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i Lisam.
SRE3 Skriftlig redovisning: kristendomens historia U, G, VG 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning: kristendomens historia U, G, VG 0.5 hp
OBL2 Obligatoriska seminarier D 0 hp
RED4 Muntlig redovisning: seminarier i kristendomens historia D 0 hp
TEN1 Salstentamen: religionshistoria U, G, VG 6 hp
GRP1 Gruppexamination: religionshistoria U, G 1.5 hp
UPG1 Skriftlig redovisning: etik U, G 1.5 hp
TEN3 Salstentamen: bibelvetenskap U, G, VG 6 hp
UPG2 Skriftlig redovisning; tolkningsuppgift i bibelvetenskap U, G 1.5 hp
RED1 Muntlig redovisning: seminarier i religionshistoria D 0 hp
TEN4 Salstentamen: kristendomens historia U, G, VG 6 hp
RED2 Muntlig redovisning: seminarier i etik D 0 hp
RED3 Muntlig redovisning: seminarier i bibelvetenskap D 0 hp
TEN2 Salstentamen: tros- och livsåskådning U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se