Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner, 15 hp (790G67)

History of Religions III: Extremism and ancient religion, 15 credits

Kursbeskrivning

Denna fördjupningskurs berör våldsbejakande extremism och forntida religioner som två separata ämnen. Först studeras våldsbejakande extremism inom etablerade religiösa och politiska traditioner såväl som inom samtida nyandlighet. Här tas en rad konkreta exempel upp. Hur legitimerar olika grupper legitimerar våld som medel för samhällsförändring? Vad finns det för teorier om hur sådana våldsbejakande grupper växer fram? Hur utmanar dessa grupper demokratiska institutioner och hur reser de frågor om religionsfrihet? Den studerande tränar också på att problematisera termer såsom radikalisering, extremism och hur religionsbegreppet används för att skilja ut visst våld som religiöst i kontrast mot sekulärt våld. Därutöver behandlar kursen forntida religioner från olika kultursfärer, traditionsförmedling och den roll de äldre religionerna fortfarande spelar i dagens samhälle och kulturliv.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

Godkänd Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7,5 hp
eller
Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp med godkänd delkurs i religionshistoria, 7,5 hp
eller
motsvarande godkänd grundkurs i religionshistoria, 7,5 hp (egen kurs eller delkurs i en grundkurs i teologi/religionsvetenskap)

samt:
Religionshistoria II: Levd religion i samtiden, 15 hp, varav 7,5 hp godkända
eller
motsvarande fortsättningskurs i religionshistoria, 15 hp, varav 7,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kritiskt analysera några våldsbejakande extremistgrupper, hur deras syn på våld varierar och hur de utmanar demokratiska samhällen
- kritiskt analysera forntida religioner och hur dessa religiösa traditioner brukas i dagens samhälle och kulturliv för att konstruera identitet och gemenskap
- använda och problematisera centrala termer inom fälten våldsbejakande extremism och forntida religioner på ett teoretiskt medvetet sätt
- självständigt identifiera, formulera och lösa ett avgränsat vetenskapligt problem inom religionshistoria på ett teoretiskt och metodiskt medvetet sätt
- kritiskt diskutera aktuell forskning samt centrala metoder och teorier inom religionshistoria med anknytning till kursinnehållet
- reflektera över det egna ansvaret för hur kunskaper om forntida religioner och våldsbejakande extremism används i dagens samhälle

Kursinnehåll

Denna fördjupningskurs berör våldsbejakande extremism samt forntida religioner och traditionsförmedling i två kursdelar:

Religion, våld och terrorism (7,5 hp)
Delkursen berör våldsbejakande extremism inom etablerade religiösa och politiska traditioner såväl som inom samtida nyandlighet. Den studerande tränar på att problematisera termer såsom radikalisering och extremism samt hur religionsbegreppet används för att skilja ut visst våld som religiöst i kontrast mot sekulärt våld. Kursdelen tar upp en rad konkreta exempel och belyser hur olika grupper legitimerar våld som medel för samhällsförändring mot bakgrund av olika teorier om framväxten av våldsbejakande extremism. Den berör också hur våldsbejakande extremism utmanar demokratiska institutioner och reser frågor om religionsfrihet.

Forntida religioner och traditionsförmedling (7,5 hp)
Denna kursdel behandlar forntida religioner från olika kultursfärer, traditionsförmedling och den roll de äldre religionerna fortfarande spelar i dagens samhälle och kulturliv.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Detta stråk innefattar en fortsatt orientering i, och kritisk diskussion av, aktuell forskning och centrala metoder och teorier inom religionshistoria. Ett visst fokus ligger på kritisk analys och på en fortsatt fördjupning och problematisering av grundläggande terminologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuell muntlig redovisning, individuell skriftlig tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i LISAM.
UPG1 Skriftlig redovisning: våldsbejakande extremism U, G, VG 4.5 hp
UPG2 Skriftlig redovisning: fördjupning om extremism U, G, VG 2.5 hp
RED1 Muntlig redovisning: fördjupning om extremism U, G 0.5 hp
HEM1 Hemtentamen: forntida religioner och traditionsförmedling U, G, VG 4.5 hp
UPG3 Skriftlig redovisning: fördjupning om forntida religioner U, G, VG 3 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier: forntida religioner D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se