Utomhuspedagogik i teori och praktik, 15 hp (917A22)

Outdoor Learning in Theory and Practice, 15 credits

Kursbeskrivning

I kursen diskuteras hur olika teoretiska och praktiknära traditioner och ramverk har bidragit till att utveckla fältet utomhuspedagogik. Historisk bakgrund och kulturella skillnader diskuteras också även om fokus är på den så kallade skandinaviska uteskolan. Lärande sker genom aktivt deltagande i utomhusundervisning likväl som genom muntlig och skriftlig reflektion. Deltagarna kommer att utveckla sin kompetens i att planera och utföra undervisning utomhus. Kursen är till stor del fältbaserad där olika typer av miljöer är arena för undervisning och lärande. 

Huvudområde

Pedagogik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Emilia Fägerstam

Kursansvarig

Emilia Fägerstam

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202043 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen om minst 180hp
  eller
  Kandidatexamen 180hp i huvudområdet didaktik samt 60hp inom ett ämnesområde relevant för miljö- och utomhuspedagogik. 
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

• redogöra för kunskaper om utomhuspedagogikens historiska utveckling, vetenskapliga grund och samtida forskningsfält
• beskriva och analysera hur utomhusundervisning, såväl tvärvetenskapligt som disciplinärt, kan genomföras i relation till utbildningsvetenskaplig teori och forskning 
• självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och lärprocesser i olika typer av utomhusmiljöer med hänsyn till ledarskap, säkerhet och lika villkor för lärande
• beskriva och kritiskt granska relationen mellan lek och lärande i utomhusmiljö, hälsa och välbefinnand

Kursinnehåll

Kursen utgår ifrån aktuell forskning med fokus på undervisning och lärande i miljöer utanför det traditionella klassrummet. Lärmiljöer som innefattas är till exempel natur- och kulturlandskap, lekplatser, skolgårdar, museer eller science centers. I kursen ges exempel från utbildningsssystemets olika praktiker, och det lämnas utrymme för deltagarna att utgå ifrån egna intressen och verksamhetsområden i de praktiska momenten. Ett centralt innehåll är förståelse för utomhuspedagogikens mångfacetterade praktik- och forskningsfält och kursen behandlar hur olika teoretiska ansatser bidragit till att forma det utomhuspedagogiska fältet, med fokus på en skandinavisk kontext. Pragmatism, erfarenhetsbaserat lärande och platsbaserat lärande är några teoretiska ansatser som diskuteras. Kursen behandlar både teoretiskt och praktiskt hur tvärvetenskaplig undervisning, likväl som undervisning i olika skolämnen, kan ske i natur- och kulturlandskap i närområdet. Kursen behandlar också utomhusmiljöers roll för människors sociala utveckling, hälsa och välbefinnande. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen baseras på en kombination av litteraturstudier och fältarbete i utomhusmiljön med det lokala natur- och kulturlandskapet som utgångspunkt. Arbetsformerna varierar och består av exkursioner och fältarbete, praktiskt pedagogiskt arbete i lärmiljöer utomhus, föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier. 

Examination

Studenterna examineras genom skriftliga uppgifter kopplade till praktiska moment i kursen. Deltagande i undervisningsmoment utomhus är obligatoriskt. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

SRE1 Skriftlig redovisning EC 15 hp
OBL1 Obligatoriskt moment D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se