Fotografi av Emilia Fägerstam

Emilia Fägerstam

Universitetslektor

Lärande utanför klassrummet kan vara ett värdefullt komplement till den traditionella undervisningen inom skolans väggar. Lärande som bygger på multisensoriska förstahandsupplevelser kan leda till ökat engagemang och robusta minnen och kunskaper.

Forskning om utomhusundervisning

Forskning från verksamhet med yngre såväl som äldre elever visar att samarbete, kommunikation och relationer kan gynnas av undervisning i miljöer utanför klassrummet.

I min avhandling Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and learning (2012) studerades lärande och undervisning utanför klassrummet i Sverige och Australien. Tre av avhandligens artiklar bygger på ett årslångt projekt i en svensk högstadieskola där undervisning i samtliga ämnen delvis bedrevs utomhus. Både elever och lärare deltog och mixade metoder användes. En fjärde artikel bygger på en intervjustudie med australiska lärare vid high schools och miljöutbildningscentra. Den behandlar barns och ungdomars erfarenhet av natur. 

Utomhusmiljön kan bidra med ett platsbaserat lärande likväl som ett utvidgat rum för sociala interaktioner, elevaktiva arbetsmetoder och kroppsligt lärande. Min avhandling visar att utomhusundervisning inte behöver vara riktat mot specifika ämnen såsom naturvetenskap eller miljöundervisning. Matematik och språk var exempel på ämnen som lämpade sig väl för regelbunden utomhusundervisning. Väl genomförd utomhusundervisning har pedagogisk potential men upplevs också som utmanande av lärare. Huruvida utomhusundervisning inkluderar respektive exkluderar elevers deltagande är områden som är aktuella för fortsatt forskning.

Nuvarande forskningsprojekt inbegriper studier av utomhusundervisning i olika former i förskoleklass till år tre. Exempel på forskningsfrågor är; hur kan regelbunden uteskola bidra till elevers platsrelation och hur kan en grön skolgård fungera för barns lärande och välmående under skoldagen? Ett projekt undersöker hur hundar i undervisningen kan bidra till elevers engagemang och lärande.

Publikationer

2024

Emilia Fägerstam (2024) Naturrelation och motivation: möjligheter och utmaningar med undervisning utomhus Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, s. 23-25 Vidare till DOI

2020

Fredrika Mårtensson, Emilia Fägerstam (2020) Platsens roll vid lektion på skolgård

2018

Emilia Fägerstam, Annika Grothérus (2018) Secondary school students' experience of outdoor learning: A Swedish case study Education, Vol. 138, s. 378-392

2017

Annika Grothérus, Emilia Fägerstam (2017) Impact of long-term regular outdoor learning in mathematics-Tha case of John Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1-5,2017). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME., s. 1074-1081

2016

Emilia Fägerstam (2016) Barn, hund och natur - i ett pedagogiskt perspektiv

Organisation