Grundläggande datasäkerhet, 5 hp (ETE332)

Computer Security, 5 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt hur man anger innehållet i en skyddsplan och gör en enkel utvärdering av skyddsprodukter. Kursen ger kunskaper inom de olika detaljområdena; analys, tillgänglighet, identitetsverifiering, behörighetskontroll och kryptering.
Kursen ges helt över nätet. Inga träffar på Campus.

Vana vid datorer rekommenderas. 

Huvudområde

Datateknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Jonathan Jogenfors

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Kontaktinformation

Kursadministration

Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2021 1, 2 -, - Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorkunskaper

Lärandemål

För att bli godkänd vid kursens slut skall man kunna:

  • analysera en enkel situation som helhet ur datasäkerhetssynpunkt,
  • dentifiera relevanta huvudsakliga hot,
  • identifiera möjliga motåtgärder mot dessa hot och välja de åtgärder som troligen ger bäst resultat i förhållande till kostnader

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt om funktionssätt och principer för olika typer av skyddsprodukter. Kursen ger kunskaper inom de olika detaljområdena: analys, tillgänglighet, identitetsverifiering, behörighetskontroll, nätsäkerhet och kryptering.

Undervisnings- och arbetsformer

Distanskurs. 

Examination

UPG1Skriftliga testerU, G5 hp

Kunskapstester utgör tillsammans med inlämningar och diskussioner runt vetenskapliga artiklar obligatoriska moment för genomgången och godkänd kurs.

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Jonathan Jogenfors

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 133 h

Kurslitteratur

Böcker
Per Oscarson, (2019) Informationssäkerhet 1 Studentlitteratur
ISBN: 9789144121109
https://www.studentlitteratur.se/#9789144121109/Informationss%C3%A4kerhet
Kompendier

Material i pdf-format på kursens nätsidor. Visst material kan vara på engelska.

Böcker

Per Oscarson, (2019) Informationssäkerhet 1 Studentlitteratur

ISBN: 9789144121109

https://www.studentlitteratur.se/#9789144121109/Informationss%C3%A4kerhet

Kompendier

Material i pdf-format på kursens nätsidor. Visst material kan vara på engelska.

UPG1 Skriftliga tester U, G 5 hp

Kunskapstester utgör tillsammans med inlämningar och diskussioner runt vetenskapliga artiklar obligatoriska moment för genomgången och godkänd kurs.

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se