Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp (704G29)

Chinese for Professional Purposes - Continuation course in written proficiency, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Har du lärt dig grunderna i skriven kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir användbara i yrkeslivet?

Den här kursen riktar sig till de som läst motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 timmar) och syftar till att utveckla skriftliga färdigheter som är användbara inom yrkeslivet. Kursens upplägg fokuserar på kommunikativa övningar och praktisk språkfärdighet. 

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.  

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2022 v202204-202223 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kinesiska steg 3 eller motsvarande
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för helheten och viktiga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen
  • uttrycka fakta och åsikter i tydlig och sammanhängande skrift med tecken, ord och enkla meningar om bekanta ämnen
  • tillämpa strategier för att lösa kommunikativa problem och förbättra interaktionen i enkla, skriftliga utbyten
  • redogöra för flera kulturella företeelser av vikt för skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

Kursinnehåll

I kursen behandlas skriftlig kinesiska med fokus på språk som kan användas i yrkeslivet.

I kursen utvecklas språket för användning i professionella sammanhang, till exempel affärsresor, företagsmöten, kundkontakter, akademiska förbindelser och andra professionella utbyten.

I kursen berörs även kulturella företeelser som kan påverka kommunikationen i professionella sammanhang, till exempel etikett och artighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment

Examinationsspråk: Kinesiska

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Liu, Yuehua, Yao, Daozhong, (2018) Integrated Chinese. 2. Textbook : simplified characters

ISBN: 9781622911417,1622911415

SEMI Aktivt deltagande i seminarier U, G, VG 1 hp
UPPG Individuella inlämningsuppgifter U, G, VG 3 hp
TENT Individuell skriftlig tentamen U, G, VG 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se