Fotografi av Christoph Röcklinsberg

Christoph Röcklinsberg

Universitetslektor

Universitetslektor i fackspråk med tysk inriktning, ansvarig för tyska. I min forskning försöker jag visa hur det kulturella rummet påverkar vårt sätt att kommunicera i konkreta interaktionssituationer, inom olika yrkesområden, men också i reklamen.

Samspelet mellan språk och kultur

Interaktioner utformas och gestaltas olika från kultur till kultur. Men på vilket sätt, när och hur kan det skilja sig mellan Sverige och Tyskland? Vad behöver t.ex. en ingenjör, en ekonom eller en affärsjurist kunna om det tyska språket, i yrkesterminologi och om den tyska kulturen för att kunna kommunicera framgångsrikt i en interkulturell kommunikationssituation? Denna grundläggande fråga behandlar jag i både min undervisning och forskning.

Kommunikationen är i högsta grad en multimodal företeelse. Språk behöver därför undersökas och undervisas också i sitt sociokulturella sammanhang, där vi inte bara belyser vad saker och ting heter utan också på vilket sätt, när, med vem, i vilken situation, hur och hur länge vi pratar med varandra i olika kulturer.

I min doktorsavhandling har jag analyserat ett flertal videoinspelade lunchsamtal bland arbetskollegor inom det tekniska fältet i Sverige och Tyskland och beskrivit de olika interaktionsstilar, dvs. hur den kommunikativa praxis och dess kulturella mönster faktiskt kan skilja sig. Eftersom analyserna huvudsakligen baserar på mäns samtal togs särskilt upp det specifika i samtal mellan män. 

Med en tvärvetenskaplig ansats inom ramen av den s.k. interkulturella kommunikationsforskningen (cross-cultural communication) kombinerar jag kulturanalytiska med lingvistiska och samtalsanalytiska teorier och metoder. Ett semiotiskt koncept utarbetades så att olika kulturspecifika interaktionsstilar kan beskrivas. 

Det semiotiska fältet som koncipierats i min avhandling kallar jag för Einbettungskultur (’inbäddningskulturen’). Scenariot, tidsaspekten och ritualiseringen är  några exempel på hur inbäddningskulturen påverkar gestaltningen av interaktioner. Men hur kommunikationen präglas specifikt av det kulturella rummet, är en fråga som fortfarande sysselsätter mig.

Likaså intresserar mig frågan hur den kulturella analysen av språk kan relateras till andra, icke-interaktionsbaserade analyser inom den interkulturella kommunikationsforskningen samt hur nationalkulturella stereotyper kan ta sitt uttryck i t.ex. reklamen.

Undervisning

Undervisning vid tekniska och filosofiska fakultet inom de internationella programmen. Jag undervisar också på de fristående kurserna i interkulturell affärskommunikation och kultur och marknadsföring.

Publikationer

Vi undervisar i professionsspråket tyska

Nyheter

Akademiska examina

  • Magister Artium (M.A.) i tysk filologi: språkvetenskap och nordiska språk (Germanistik und Skandinavisti), Universität Freiburg, Tyskland, 1993
  • Filosofie doktorsexamen, LiU 2009

Verksamheter nära mig

Organisation