Fakta, faktaresistens och alternativa fakta, 7.5 hp (705G06)

Facts, Fact Resistance and Alternative Facts, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Vi, eller vetenskapen, vet mer idag än någonsin. Ändå verkar denna kunskap ha svårt att tränga igenom. Det finns faktaresistens, ett utbrett motstånd mot att ta till sig den kunskap som faktiskt finns, och det finns olika slags försök att tona ned, eller relativisera, påstådd kunskap. Begrepp som ”alternativa fakta” har fått fotfäste. Kursen studerar sådana tendenser, samt hur man bäst ser på de slag av utmaningar som de innebär. Kursen utgör ett slags grundkurs i vetenskapsteori, med fokus på aktuella exempel inom vetenskap och samhällsdebatt.

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2019 v201934-202003 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande aspekter av hur information kan vinklas och förvanskas

- analysera resonemang och argument med avseende på deras riktighet och konsistens

- tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven relevanta för granskning av vetenskapliga resultat

- redogöra för väsentliga mekanismer som kan ligga till grund för uppkomsten av faktaresistens

- redogöra för och använda metoder för att värdera föregivna nyhetsrapporter

Kursinnehåll

Kursen behandlar fakta, faktaresistens och alternativa fakta i ett filosofiskt perspektiv. Den innehåller argumentationsanalytisk och vetenskapsteoretisk orientering om hur vetenskapliga och argumenterande källor bör värderas och bedömas. Vanliga felkällor vid presentation av vetenskapliga resultat studeras. Kursen berör även frågor rörande urval och tendens i nyhetsrapportering. Vidare görs en orientering om ”Fake news”, både beträffande deras omfattning och natur.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs och undervisning sker i en nätbaserad utbildningsplattform. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga studier.

Examination

Examination sker individuellt genom hemuppgift och skriftlig hemtentamen. Detaljerad information finns i studieanvisningarna.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPG1 Skriftliga inlämningsuppgifter U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se