Svenska språket - Professionell kommunikation i tal och skrift, 7.5 hp (714G61)

Swedish Language - Professional communication, oral and written, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen handlar om språklig kommunikation inom olika yrken, organisationer och andra professionella sammanhang. Den omfattar också principer för god muntlig och skriftlig kommunikation i olika medier. Delkursen behandlar normer och regler för svenska språket.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Karin Mårdsjö Blume

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202009-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter denna kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och använda textanalytiska redskap i professionella och vetenskapliga texter i olika medier
  • redogöra för grundprinciperna för professionell och vetenskaplig kommunikation och interaktion
  • använda grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i presentationsteknik
  • i teori och praktik tillämpa gällande normer för språkets korrekthet

Kursinnehåll

Kursen behandlar språklig kommunikation inom olika yrken, organisationer och andra professionella sammanhang. Den omfattar också principer för god muntlig och skriftlig kommunikation i olika medier. Kursen behandlar normer och regler för svenska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuella skriftliga hemtentamina, betygsskala: UV
  • skriftliga redovisningar, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar, betygsskala: D

För slutbetyg Godkänd krävs Godkänd på samtliga moment. För slutbetyg VG krävs att minst 50% av kursens möjliga VG-betyg ska vara VG.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

HEM2 Hemtentamen U, G, VG 4 hp
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 2 hp
GRP1 Gruppexamination U, G 1.5 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier och gruppövningar D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se