Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp (714G69)

Swedish Language - Swedish language structures, 5 credits

Kursbeskrivning

I kursen studeras hur svenska språket är uppbyggt. Kursen utgår från språkets allra minsta delar, språkljuden, vilka studeras i momentet fonetik. Därefter studeras hur ljuden fogas samman till betydelsebärande enheter, morfem och ord, som behandlas i momenten morfologi och ordbildning. Inom ramen för momentet satsgrammatik studeras sedan hur ord bygger upp satser i enlighet med svenska språkets regler. Kursen avslutas med en grundläggande diskussion kring hur meningar byggs samman till stycken och hela texter, vilket för vidare till delkurs 4, där texter analyseras på ett mer systematiskt sätt.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202010-202013 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202010-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska B
eller
Engelska 6
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för svenska skriftspråkets uppbyggnad med fokus på ordklasser, morfologi, satsgrammatik och textgrammatik
  • skriva språkligt korrekt sakprosatext

Kursinnehåll

I kursen studeras hur svenska språket är uppbyggt. Kursen behandlar momenten morfologi och ordbildning. Inom ramen för momentet satsgrammatik studeras sedan hur ord bygger upp satser i enlighet med svenska språkets regler. Kursen avslutas med en grundläggande diskussion kring hur meningar byggs samman till stycken och hela texter. 

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga salstentamina och genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.
Övrig information finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

TEN1 Salstentamen: Grammatik U, G, VG 5 hp
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se