Rum, platser och världar i populärfiktion, 7.5 hp (716G33)

Place, Space, and World-Building in Popular Fiction, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Populärfiktionens berättelser är ofta förknippade med vissa typer av platser, rum och miljöer: deckaren med storstaden, fantasyberättelsen med skapandet av främmande världar och med deras geografi och karta, spökhistorian med det hemsökta huset. I kursen Rum, platser och världar i populärfiktion undersöker och reflekterar du kring sambanden mellan rum och platser och populärfiktionens berättande. När vi läser och diskuterar fiktion intresserar vi oss ofta för karaktärer eller intriger, men i den här kursen ägnar vi oss i stället åt frågan om vad fiktionens platser och rumsskildringar har för betydelse i ett vidare perspektiv. Genom att studera ett antal exempel på populärfiktion i olika genrer och medier tillsammans med belysande teori och forskning får du nya perspektiv på berättandets byggstenar och hur populärfiktionen formar våra föreställningar om rummet även bortom litteraturen.

Kursen pågår v. 12 - v. 16, med självstudier v. 16

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Käck

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Elin Käck

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202112-202116 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Litteraturvetenskap 1, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • resonera om och problematisera populärfiktion i förhållande till begrepp som rum, plats, genre och medium
  • självständigt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära och teoretiska texter från främst det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet
  • med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang

Kursinnehåll

I kursen studeras olika former av populärfiktion från främst det sena 1900-talet och framåt med fokus på gestaltningen av rum och platser och skapandet av världar. Tonvikten ligger på texter i bokform, men även berättande i andra medier kan ingå. Begrepp, perspektiv och metoder av relevans för en rumsorienterad analys introduceras, används och problematiseras med utgångspunkt i populärfiktionens berättelser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

HEM2 Hemtentamen U, G, VG 6 hp
UPG1 Skriftlig redovisning U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se