Fotografi av Elin Käck

Elin Käck

Universitetslektor, Docent

Min forskning undersöker förhållandet mellan litteratur och världen, från sätten på vilka poesin organiserar och medierar landskap till hur den skapat och föreställt sig det euro-amerikanska förhållandet genom olika sorters spatiala gestaltningar.

Språk och kultur, amerikansk litteratur, poesi och poetik 

Jag intresserar mig för hur de texter som vi omger oss med formar oss. För att förstå hur olika litterära texter, i synnerhet poesi, också formar vår relation till omvärlden, undersöker jag framför allt hur poesi på olika sätt representerar och konstituerar verkligheten, bland annat i relationen mellan USA och Europa. Frågan om hur dikter och andra litterära texter förflyttar sig mellan olika genrer och miljöer intresserar mig också, från hur dikter transformeras i nya kontexter i läroböcker till hur föreställningar om plats och remedieringar påverkar texters relationer till varandra. 

Forskningsintressen

Min forskning behandlar framför allt amerikansk litteratur och i synnerhet hur den förhåller sig till idén om Europa. I min avhandling undersökte jag hur poeten William Carlos Williams förhåller sig till idéer om traditionen och Europa i sitt författarskap. Jag har också ägnat mig åt studier av plats i olika författarskap som F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, och Jack Kerouac. De perspektiv som jag intresserar mig för är bland andra ekokritiska och platsteorietiska, men spänner också över mer specifika teman som nostalgi, agens och vetenskap i relation till litteratur. Sammantaget befinner sig mina forskningsintressen i områdena modernism, poesi, plats, idéhistoria och ekokritik. 

Forskningsprojekt

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om The Europe Trope, som handlar om hur amerikansk poesi gestaltar och konstruerar Europa. Projektet har fått stöd från bland andra Kungliga Vetenskapsakademien, Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning och Riksbankens Jubileumsfond.

Samarbeten och övriga projekt

Jag är även Vice President i The William Carlos Williams Society. 

Undervisning

Jag undervisar inom ämnena Litteraturvetenskap och engelskspråkig litteraturvetenskap. I min undervisning ger jag kurser i litteraturhistoria, teori och metod, textanalys, barn- och ungdomslitteratur och amerikansk prosa och poesi. 

Jag är forskarutbildningsstudierektor för forskarutbildningarna vid IKOS, Campus Valla.

Publikationer

CV

Akademiska examina

Fil. dr. i Språk och kultur, Linköpings universitet, 2015
Fil. mag. i litteraturvetenskap, Linköpings universitet, 2006
Fil. mag. i engelska, Linköpings universitet, 2006
Gymnasielärarexamen i svenska och engelska, Linköpings universitet, 2007


Forskningsmiljö

Organisation

Nyheter