Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner, 15 hp (745A38)

Children and young adults living conditions and the welfare state´s institutions, 15 credits

Kursbeskrivning

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Barns och ungas levnadsvillkor och utsatthet behandlas. Centrala problemställningar i dagens sociala barnavård samt risk- och skyddsfaktorer tas upp. Fokus ligger på barn och unga som aktörer och förhållandet mellan barnperspektiv och den sociala barnavårdens praktik analyseras kritiskt. Även modeller och metoder för insatser, kunskapsutveckling om insatser samt samverkan mellan olika aktörer behandlas. Den sociala barnavården behandlas också ur ett historiskt och ett komparativt perspektiv. Kursen kan läsas parallellt med någon av kurserna Social kategorisering motstånd och kreativitet i socialt arbete, Nya former för ledarskap i socialt arbete, Global and transnational social work.

Huvudområde

Socialt arbete

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Osvaldsson Cromdal

Kursansvarig

Ulrika Wernesjö

Studierektor eller motsvarande

Gunilla Petersson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202135-202203 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Socionomexamen 210 hp
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- problematisera och reflektera kring barn och unga som sociala kategorier med fokus på den sociala barnavårdens praktik.
- redogöra för och analysera barns och ungas levnadsvillkor samt visa kunskap om risk- och skyddsfaktorers betydelse.
- kritiskt reflektera kring barndom och social barnavård ur ett historiskt och nutida komparativt perspektiv.
- redogöra för och kritiskt förhålla sig till forskningsfältet social barnavård och dess betydelse för praktiken.
- kritiskt reflektera över barnperspektiv i förhållande till den sociala barnavårdens praktik.

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns och ungas levnadsvillkor och utsatthet. I kursen tas centrala problemställningar upp i dagens sociala barnavård samt forskning kring risk- och skyddsfaktorer. Kursen behandlar också den sociala barnavården ur ett historiskt och komparativt perspektiv. I kursen problematiseras barn och unga som sociala kategorier. Den har ett särskilt fokus på barn och unga som aktörer och ett kritiskt perspektiv på förhållandet mellan barnperspektiv och den sociala barnavårdens praktik. I kursen behandlas även olika metoder och modeller för insatser som involverar barn och unga, familjen och deras nätverk, kunskapsutveckling om olika insatser för barn och unga samt samverkan mellan olika aktörer inom barn- och ungdomsvården.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella eller gruppvisa kursuppgifter som kan vara både skriftliga och muntliga. Studenterna förbereder sig individuellt, i par eller hel arbetsgrupp inför dessa seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, som är obligatoriska, samt inlämning av skriftliga individuella arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Övrigt

Kurslitteratur, se övriga dokument.

SEM7 Litteraturseminarium U, G 0.5 hp
SEM6 Intervjuredovisning U, G 0.5 hp
SEM5 Litteraturseminarium U, G 1 hp
SEM4 Intervjuredovisning U, G 0.5 hp
SEM3 Intervjuredovisning U, G 0.5 hp
SEM2 Litteraturseminarium U, G 1 hp
EXM4 Hemtentamen B U, G, VG 5 hp
EXM3 Hemtentamen A U, G, VG 5 hp
SE11 Litteraturseminarium U, G 0.5 hp
SE12 Litteraturseminarium U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se