Asylsökande barn utan vårdnadshavare och deras behov: kön, ålder, etnicitet och kategoriseringen ”ensamkommande barn

I min nuvarande forskning undersöker jag konstruktioner av asylsökande barn utan vårdnadshavare, deras situation och behov inom socialt arbete. Särskilt intresse läggs vid vilken betydelse föreställningar om kön, i samverkan med föreställningar om ålder och etnicitet.

Detta görs genom att studera hur barnen och deras behov framställs, vilka insatser som genomförs och anses lämpliga samt hur och när kategoriseringar som kön, ålder och etnicitet kommer till uttryck. Mot bakgrund av att arbetet och bedömningarna görs i skärningspunkten mellan regelverk och bedömningar av det enskilda barnets situation, studeras även hur socialarbetare ser på förutsättningarna för att kunna göra sitt arbete med målgruppen asylsökande barn utan vårdnadshavare. Detta är särskilt motiverat av händelseutvecklingen i flyktingmottagandet och migrationspolitiken sedan sommaren/hösten 2015.

Mina forskningsintressen innefattar bland annat migration, postkolonial teori, barndom och ungdom, välfärdsfrågor, sociala kategoriseringar, intersektionella perspektiv samt kvalitativa metoder.

Avhandling

I min avhandling undersökte jag hur förhandlingar av tillhörighet bland unga, som kommit till Sverige som asylsökande barn utan sina föräldrar eller vårdnadshavare. För att undersöka detta intresserade jag mig särskilt på vilken betydelse sociala relationer, plats, hem, inkludering/exkludering och rasifiering kan ha för deras förhandlingar av tillhörighet och deras position i det svenska samhället.

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatser vid Socionomprogrammet. Tidigare har jag undervisat på grundnivå i sociologi, socialpsykologi och på socionomprogrammet vid Uppsala universitet, samt i sociologi och socialpsykologi vid Mälardalens högskola och Örebro universitet.

Utbildningsprogram

Publikationer

Urval av publikationer

Belonging and participation in liminality: Unaccompanied children in Finland and Sweden

Författare: Mervi Kaukko, Ulrika Wernesjö

Publ 2017
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Landing in a rural village: Home and belonging from the perspectives of unaccompanied young refugees

Författare: Ulrika Wernesjö

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Relaterat innehåll