Inkludering, tillhörighet och sociala rättigheter i migrationens tidevarv 

I min forskning är jag intresserad av frågor kring ojämlikhet och inkludering / exkludering i den svenska välfärdsstaten, med särskilt fokus på migration, medborgarskap, etnicitet och ung ålder.

Jag är fil dr i sociologi och disputerade vid Uppsala universitet. I min avhandling Conditional belonging: Listening to unaccompanied young refugees’ voices (2014), undersökte jag förhandlingar av tillhörighet bland unga som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Särskilt intresse riktades mot hur tillhörighet och att känna sig ”hemma” är en process som sker i interaktion med – och formas av - sociala relationer, plats, exkludering och rasifiering.

Jag har därefter arbetat som postdoktor i socialt arbete vid Linköpings universitet, med ett projekt om det kommunala sociala arbetet med den kategori barn och unga som benämns som ensamkommande. Syftet med projektet var att studera hur barnen och deras behov framställdes, med särskilt fokus på vilken betydelse föreställningar om genus i samverkan med andra maktordningar har för hur behov framställs och hur beslut om insatser och boendeplaceringar görs. Mot bakgrund av att projektet genomfördes under en tidsperiod – 2016-2018 – när genomgripande förändringar i migrationspolitiken, studerades även hur detta formade villkoren för det sociala arbetet. 

I min forskning är jag framförallt intresserad av maktkritiska ansatser och perspektiv för att studera hur människors livsvillkor och tillgång sociala rättigheter formas av ojämlikhet och välfärdsstatliga förändringar, men även hur människor på olika sätt gör motstånd. Metodologiskt arbetar jag med kvalitativa metoder i olika former. 

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet vid Linköpings universitet, om bland annat barn och unga, migration och etnicitet, socialpolitik, sociala rättigheter och välfärdsstatens förändringar, kvalitativa metoder samt i sociologisk och socialpsykologisk teori. Utöver detta handleder och examinerar jag examensarbeten. 

Publikationer

Urval av publikationer

Publikationslista

2023

2022

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten. Om förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa och fattiga EU-medborgare i tre svenska kommuner (ARPIS), finansierat av FORTE, tillsammans med projektledare Anna Lundberg och Maria Persdotter. 

Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering, finansierat av Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, tillsammans med projektledare Magnus Dahlstedt och David Ekholm. 

Forskningssamarbeten

Forskning om välfärdsrätt

Undervisning

Nyheter

Organisation