Ledarskap i socialt arbete, 15 hp (745A65)

New Forms of Management in Social Work, 15 credits

Kursbeskrivning

Denna kurs ingår i masterutbildningen i socialt arbete

I kursen ingår att tillämpa och kritiskt analysera ledarskapsteorier med relevans för olika verksamheter inom socialt arbete. Särskild vikt läggs vid att utveckla en förståelse för hur uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av olika organisatoriska kontexter. Studenten tränas i att analysera och hantera ledarskap med personalansvar såsom olika former av samtal mellan ledare och medarbetare, arbetsrättsliga och etiska dilemman, konflikthantering, samverkan och arbetsmiljöarbete. Ledarskap i socialt arbete problematiseras även med fokus på makt och intersektionalitet. Studenterna fördjupar sin kunskap om förutsättningar för ledarskap genom ett fördjupande fältarbete inom ett av det sociala arbetets verksamhetsfält. 

Huvudområde

Socialt arbete

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sofia Nordmark

Kursansvarig

Sofia Nordmark

Studierektor eller motsvarande

Gunilla Petersson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202135-202203 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för, praktiskt tillämpa och kritiskt problematisera teorier och metoder för ledarskap med relevans för socialt arbete 
 • analysera hur ledarskap inom socialt arbete påverkas av organisatoriska sammanhang 
 • redogöra för teorier kring psykosocial arbetsmiljö samt praktiskt genomföra ett strategiskt arbetsmiljöarbete 
 • ur ett ledarperspektiv genomföra olika typer av professionella samtal med medarbetare
 • redogöra för kunskaper om och praktiskt träna på konflikthantering i arbetsgrupper
 • identifiera och diskutera arbetsrättsliga dilemman ur ett ledningsperspektiv
 • tillämpa fördjupade kunskaper om ledning av samverkan och utvecklingsarbeten i och mellan organisationer
 • utifrån ett professionsetiskt perspektiv beskriva och diskutera etiska problem i ledarskap med särskilt fokus på makt och intersektionalitet
 • identifiera och analysera förutsättningar för ledarskap inom ett av det sociala arbetets verksamhetsfält

Kursinnehåll

I kursen ingår att tillämpa och kritiskt analysera ledarskapsteorier med relevans för olika verksamheter inom socialt arbete. Särskild vikt läggs vid att utveckla en förståelse för hur uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av olika organisatoriska kontexter. Studenten tränar i att analysera och hantera ledarskap med personalansvar såsom olika former av samtal mellan ledare och medarbetare, arbetsrättsliga och etiska dilemman, konflikthantering, samverkan och arbetsmiljöarbete. Ledarskap i socialt arbete problematiseras även med fokus på makt och intersektionalitet. Studenterna ska fördjupa sin kunskap om förutsättningar för ledarskap genom ett fördjupande fältarbete inom ett av det sociala arbetets verksamhetsfält.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av färdighetsträning, föreläsningar, seminarier, arbetsgrupper, samt en fördjupande fältstudie inom en verksamhet i socialt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i färdighetsträningar och seminarier, betygsskala UG
 • skriftligt individuellt arbete, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänd i samliga moment. För Väl godkänt krävs därutöver VG på det skriftliga individuella arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/sa-forbattras-verksamhetens-arbetsmiljo-bok/?hl=v%C3%A4gledning%20till%20arbetsmilj%C3%B6verkets%20f%C3%B6reskrifter

Bergman, Susanne, Blomqvist, Camilla, (2012) Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld. 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144083490

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Styhre, Alexander, (2007) Organisering och intersektionalitet. 1. uppl. Malmö : Liber, 2007

ISBN: 9147077352,9789147077359

Göransson, Håkan Gabinus, Garpe, Bengt, (2016) Arbetsrätten : en introduktion. Sjunde upplagan, reviderad, uppdaterad Stockholm : Wolters Kluwer, [2016]

ISBN: 9789139207634

Hornstrup, Carsten, Loehr-Petersen, Jesper, (2012) Systemiskt ledarskap och organisationsarbete. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144076911

Larsson, Ann-Christine, (2007) Empowermentprocesser - ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser? : en studie om att återta balansen i arbetslivet och i vardagslivet. 1. uppl. Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2007

ISBN: 9789185831029,02829800,16542029

Thylefors, Ingela, (2016) Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. 1. utg. Stockholm : Natur & kultur, 2016

ISBN: 9789127142442

Artiklar

Fagerlind, Ståhl, A-C., Ståhl, C. & Smith, P. (2018), Longitudinal association between psychological demands and burnout for employees experiencing a high versus a low degree of job resources BMC Public Health 18(915)

Övrigt

Inför självständig uppgift krävs egen artikelsökning
Ytterligare bokkapitel + artikel tillkommer vid kursstart

Publiceras på LISAM

SEM3 Seminarium Arbetsrätt U, G 2 hp
SEM2 Seminarium Arbetsmiljöarbete U, G 2 hp
SEM1 Seminarium Ledarskap i socialt arbete U, G 2 hp
FÄR2 Färdighetsträning Konflikthantering i arbetsgrupper U, G 1.5 hp
FÄR1 Färdighetsträning Professionella samtal U, G 1.5 hp
EXM1 Skriftligt individuellt arbete U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se