Fotografi av Sofia Nordmark

Sofia Nordmark

Universitetslektor, Avdelningschef

Jag undervisar och forskar om organisering av socialt arbete med fokus på insatser för social inkludering i relation till politikområden såsom utbildning, arbetsmarknad- och migration. Jag är avdelningschef för Centrum för kommunstrategiska studier.

Forskning om organisering och välfärd

Mitt forskningsintresse handlar om hur socialt arbete organiseras och hur insatser för social inkludering och välfärd tar form i skärningspunkten mellan utbildning, arbetsmarknad- och migration. 

Ett spår i min forskning har varit samverkan som svar på sociala problem och samhällsutmaningar och hur olika aktörer skapar mening, legitimitet och kapacitet för att bedriva utvecklingsarbete i samverkan. Jag har som forskare och utvärderare följt flera olika projekt som riktar sig mot unga och/eller migranter och har social inkludering genom utbildning och/eller arbete skapa social inkludering.

Jag är för närvarande aktiv i två olika forskningsprojekt. Det första fokuserar migration, lärande och social inkludering där vi studerar migranters meningsskapande kring social inkludering och hur olika utbildningsinsatser har betydelse för potentiell social inkludering. Utbildning, dess organisering och betydelse för social inkludering står även i fokus i det andra projektet där vi undersöker kommunal organisering av obligatoriskt skolval och hur tjänstemän, politiker och elever resonerar kring skolval. 

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet vid Linköpings universitet om organisering och ledning av socialt arbete, ledarskap i socialt arbete och organisering av socialt förändringsarbete samt om kvalitativa metoder och sociologisk teori. Utöver detta handleder och examinerar jag examensarbeten. 

Jag arbetar också med uppdragsutbildningen Ledarskap i kommuner som riktar sig till kommunala chefer och syftar till att utveckla kunskap om ledarskap i en kommunal kontext med grund i samhälls- och beteendevetenskaplig teori och forskning. 

Forskning och undervisning

Publikationer

2023

2022

2021

Helena Colliander, Sofia Nordmark, Maria Rydell (2021) Sfi:s olika skepnader Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering, s. 89-112

Organisation