Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen, 7.5 hp (771A14)

Behavioural Mechanisms in the Social Sciences, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course will explore a broad range of mechanisms to explain human behavior at the individual level. It covers rational choice explanations of action, heuristic decision-making, such as satisficing, and cognitive biases that influence behavior. The material is interdisciplinary and may draw from fields such as sociology, economics, psychology, and neuroscience. The focus is placed on the micro foundations of behavior, but presented within the context of linking the micro-actions of social actors to macro-social outcomes.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sarah Valdez

Kursansvarig

Sarah Valdez

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Maria Brandén, director of studies

Sarah Valdez, course director

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
  • Engelska 6/B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • formulera förklaringar av individers beteenden som baserar sig på grundläggande kognitiva mekanismer;
  • utvärdera i vilken utsträckning olika typer av förklaringsmekanismer avseende individers beteenden är förenliga med varandra;
  • generalisera specifika beteenden till övergripande teorier som förklarar beteendena;
  • tillämpa olika teorier för att formulera hypoteser som förklarar individers beteenden i olika sociala situationer;
  • konstruera teoretiska modeller som kopplar samman mikrobeteenden och makroutfall.

Kursinnehåll

I kursen introduceras olika typer av mekanismer som används för att förklara individers handlande.  Kursen behandlar teorier om rationella val, teorier om heuristiskt beslutsfattande såsom ”satisficing” och kognitiv bias som påverkar beteenden. Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och inkluderar sociologisk, nationalekonomisk, psykologisk och neurovetenskaplig litteratur. Fokus ligger på de beteendemässiga mikrofundamenten, vilka presenteras i en kontext som söker att koppla samman individers mikrobeteenden med makro-sociala utfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studernade utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandling.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Hechter, Michael, Horne, Christine, Theories of social order 2nd ed.

Artiklar

Scientific articles will be added later
OPP1 Opponentskap EC 2.5 hp
ESS3 Essä EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se