Konsekvenser av skol- och boendesegregation

Min forskning behandlar huvudsakligen hur olika typer av segregation påverkar individers livschanser.Till exempel undersöker jag om betygen hos landets niondeklassare blir lidande av den omfattande skolsegregationen,samt om segregationen påverkar andelen som blir behöriga till gymnasiet negativt. Jag arbetar även med studier på hur en segregerad uppväxtmiljö hänger samman med utbildning och lön i vuxen ålder, samt med social mobilitet.

Jag disputerade i Sociologisk Demografi 2014 vid Stockholms universitet. I mitt avhandlingsarbete, Gendered Migration Patterns within a Sex Segregated Labor Market, undersökte jag heterosexuella pars flyttbeslut, och hur det tenderar att gynna mannen snarare än kvinnan ekonomiskt. Jag studerade även hur bland annat könssegregeringen på arbetsmarknaden och attityder till kvinnors och mäns roller hänger ihop med detta. 

Min forskning idag

Jag är fortfarande intresserad av jämställdhet och genusfrågor, och arbetar med ett antal projekt om hur fördelning av hushållsarbete och föräldraledighet påverkar parförhållanden, främst i samarbeten med forskare på sociologiska institutionen vid Stockholms Universitet och University of Melbourne. Men större delen av den forskning jag gör idag behandlar de konsekvenser som den omfattande skol- och boendesegregationen har på individers livschanser. Tillsammans med professor Ryszard Szulkin och professor Gunn Birkelund vid Institutet för Analytisk Sociologi undersöker jag exempelvis hur barns betyg i nionde klass påverkas av segregerade skolmiljöer, samt hur en segregerad uppväxtmiljö hänger samman med utbildning och lön i vuxen ålder. 

Forskning på registerdata

Större delen av mitt avhandlingsarbete och den forskning som jag gör idag bygger på analyser av registerdata. Sveriges omfattande registerdata är unika, och möjliggör forskning som är svår att genomföra i andra länder. Exempelvis gör registerdata det möjligt att undersöka sällsynta händelser, såsom förekomsten av långväga flyttar för par med barn. Storleken på registerdata gör det möjligt att undersöka hur syskon som upplever olika nivåer av segregation skiljer sig åt i avseende på betyg eller andra utfall. Och med hjälp av register på var en individ är folkbokförd varje år kan vi konstruera detaljerade mått på boendesegregation, och studera hur individer påverkas av detta på längre sikt. 

Både mitt avhandlingsarbete och min nuvarande forskningstjänst har finansierats av en större registerdatasatsning som Vetenskapsrådet initierade 2009; Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences (SIMSAM). Ett av SIMSAMs huvudsakliga syften är att forskningen på svenska registerdata ska uppnå sin fulla potential. Se mer information om SIMSAM på simsam.nu och mer information om svensk forskning på registerdata på registerforskning.se.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Nyligen publicerade arbeten

  • Brandén, M., Birkelund, G. E., & Szulkin, R. (2018). Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden. International Migration Review, 0197918318769314.
  • Brandén, M., and Haandrikman, K. (2018). Who Moves to Whom? Gender Differences in the Distance Moved to a Shared Residence. European Journal of Population Länk
  • Brandén, M., Bygren, M., and Gähler, M. (2018). Can the Trailing Spouse Phenomenon Be Explained by Employer Recruitment Choices? Population, Space and Place, 24(6). DOI: 10.1002/psp.2141.

 

 

Tre ofta citerade arbeten

  • Brandén, M. (2013). Couples' Education and Regional Mobility - the Importance of Occupation, Income and Gender. Population, Space and Place, 19(5): 522-526.
  • Brandén, M. (2014). Gender, Gender Ideology, and Couples' Migration Decisions. Journal of Family Issues, 35(7): 950-971.
  • Goldscheider, F., Bernhardt, E., and Brandén, M. (2013). Domestic Gender Equality and Childbearing in Sweden. Demographic Research, 29(4): 1097-1126.

 

Senaste publikationer

2020

Studierektor för forskarutbildning i Analytisk sociologiVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll