Registerforskning på social ojämlikhet

Min forskning behandlar huvudsakligen hur olika typer av segregation påverkar individers livschanser. Jag använder nästan uteslutande svenska registerdata i min forskning.

Jag har en Ph.D i sociologisk demografi från Stockholms universitet, och är docent i sociologi.

Sedan januari 2021 är jag föreståndare för Institutet för Analytisk Sociologi där jag har varit sedan uppstarten 2014.

Jag är PI för ett stort forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, om hur maskininlärning kombinerat med registerdata kan lära oss mer om social ojämlikhet. Jag har ett flertal andra finansierade forskningsprojekt av Forte och Vetenskapsrådet som behandlar skolsegregation och boendesegregation. På sistone har jag också intresserat mig för socioekonomisk ojämlikhet i vilka som drabbas av covid-19 på olika sätt.

Forskning på registerdata

Större delen av den forskning som jag gör bygger på analyser av registerdata. Sveriges omfattande registerdata är unika, och möjliggör forskning som är svår att genomföra i andra länder. Exempelvis gör registerdata det möjligt att undersöka sällsynta händelser som inte skulle kunna fångas upp med enkätdata. Storleken på registerdata gör det möjligt att undersöka hur syskon som har olika upplevelse av exempelvis segregation skiljer sig åt i avseende på betyg eller andra utfall. Med hjälp av register på var en individ är folkbokförd varje år kan vi konstruera detaljerade mått på boendesegregation, och studera hur individer påverkas av detta på längre sikt.

Mitt projekt som kombinerar maskinlärning med registerdata är en del av Swedish Network for Register-Based Research och genom detta nätverk organiserar vi konferenser och samarbeten för att gynna forskningen på svenska registerdata.

Forskning

Publikationer

2023

Forskarutbildning

Nyheter

Organisation