Svenska språkets struktur och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp (910G13)

The structure of the Swedish language and assessment in the multilingual classroom, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar svenskans morfologi, syntax, semantik och lexikon utifrån ett didaktiskt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Bedömning av språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet introduceras och belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. Kopplingen mellan styrdokument, bedömning och undervisning i det flerspråkiga klassrummet diskuteras.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Andreas Lagerlöf

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå  

samt  

Engelska 6 eller Engelska B

(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3) 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

• analysera inlärarspråk utifrån svenska språkets morfologi, syntax, semantik och lexikon i ett flerspråkigt perspektiv

• använda grammatiska begrepp vid analys av inlärarspråk med förankring i undervisningssituationen  

• diskutera och analysera olika aspekter av bedömning av inlärarspråk 

• problematisera bedömning av texter skrivna på svenska som andraspråk kopplat till styrdokument och didaktiska perspektiv

Kursinnehåll

Kursen behandlar svenskans morfologi, syntax, semantik och lexikon utifrån ett didaktiskt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Bedömning av språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet introduceras och belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. Kopplingen mellan styrdokument, bedömning och undervisning i det flerspråkiga klassrummet diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges på distans via lärplattformen Lisam vid LiU. Kursen bygger på föreläsningar, seminarier och inläsning av kurslitteratur. I kursen ingår fyra obligatoriska seminarier, två skriftliga inlämningar samt hemtentamen.

Examination

Kursen examineras genom sju moment: fyra obligatoriska seminarier, två skriftliga inlämningar i anslutning till två av seminarierna och en avslutande skriftlig hemtentamen.  

För att få VG på kursen krävs VG på på samtliga moduler som ger VG inklusive D på de obligatoriska momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM1 Seminarium D 0 hp
SEM2 Seminarium D 0 hp
SEM3 Seminarium D 0 hp
SEM4 Seminarium D 0 hp
RAP1 Rapport (skriftlig redovisning) U, G 1.5 hp
RAP2 Rapport (skriftlig redovisning) U, G 1.5 hp
STN1 Skriftlig hemtentamen U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se