Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik.

Forskningen belyser olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder med ett fokus på ett bio-psyko-socialt perspektiv. Samspelet mellan varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar samt hur olika hinder och möjligheter motverkar respektive underlättar individens fulla deltagande i samhället studeras. Problemen som studeras är komplexa, relativa och tvärvetenskapliga. Centralt för ämnet är det etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Forskarutbildningens upplägg

I ett samarbete mellan Linköpings och Örebros universitet samt Jönköping University, så erbjuder vi forskarutbildningskurser i Funktionsnedsättning och samhälle. Varje lärosäte inom samarbetet antar sina egna doktorander.

Utbildningen består huvudsakligen av kurser och arbete med avhandling respektive uppsats, vilka examineras genom prov respektive disputation. Den studerande förutsätts delta aktivt i seminarier och andra stödjande moment under hela studietiden. Den studerande rekommenderas vidare att ta tillvara de tillfällen som erbjuds att bevista gästföreläsningar m.m. samt att delta i och medverka vid nationella och internationella konferenser.

Forskarutbildningen kan avslutas med licentiatexamen (120 hp) som motsvarar två års heltidsstudier eller doktorsexamen (240 hp) motsvarande fyra års heltidsstudier.

Allmänna studieplaner

Kontakta respektive lärosäte för aktuell studieplan och mer information.

Kursadministratör, Örebro 

Kursadministratör, Jönköping

Kursadministratör, Linköping

 

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder