Forskarutbildning i funktionsnedsättning och samhälle

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskap från flera discipliner integreras i studiet av funktionsnedsättningar och funktionshinder. Inom ämnet studeras samspelet mellan å ena sidan fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt olika hinder och möjligheter som kan bidra till att motverka respektive underlätta individens delaktighet i samhället.

Handikappvetenskap behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Med detta avses att inte endast funktionsnedsättningars fysiologiska orsaker fokuseras, utan även vilka konsekvenserna kan bli av funktionsnedsättningen i en viss samhällelig och kulturell kontext i termer av exempelvis rättigheter och delaktighet. I tillägg till det biopsykosociala synsättet behandlas även andra perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder såsom den medicinska- och den sociala modellen. Centralt för ämnet är det etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Forskarutbildningens upplägg

Institutet för handikappvetenskap (IHV) ansvarar för forskarutbildningen. Utbildningen administreras för tillfället av Örebro universitet, där aktuell studieplan och kursplan är registrerad. Varje lärosäte inom samarbetet antar sina egna doktorander.
 
Utbildningen består huvudsakligen av kurser och arbete med avhandling respektive uppsats, vilka examineras genom prov respektive disputation. Den studerande förutsätts delta aktivt i seminarier och andra stödjande moment under hela studietiden. Den studerande rekommenderas vidare att ta tillvara de tillfällen som erbjuds att bevista gästföreläsningar m.m. inom universitetet samt att delta i och medverka vid nationella och internationella konferenser.

Forskarutbildningen kan avslutas med licentiatexamen (120 hp) som motsvarar två års heltidsstudier eller doktorsexamen (240hp) motsvarande fyra års heltidsstudier.

Allmänna studieplaner

Kontakta respektive lärosäte för deras aktuella studieplan och mer information.

Kursansvarig, Örebro

Kursadministratör, Örebro 

Kursadministratör, Jönköping

Kursadministratör, Linköping

 

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder Visa/dölj innehåll