INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden

Kontakt

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)

Aktuellt

Doktorsavhandlingar inom Institutet för handikappvetenskap, 2000-2012

Institutet för handikappvetenskap (IHV) grundades år 2000. Den vetenskapliga grundtesen inom IHV bygger på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. 
Syftet med studien är att beskriva innehållet i doktorsavhandlingar inom IHV, samt analysera förekomsten av tvärvetenskaplighet i de avhandlingar som publicerades mellan 2000 och 2012. Resultaten visar att olika typer av funktionsnedsättningar studerade inom IHV, men de huvudsakliga funktionsned-sättningarna som studeras är hörselskador och dövhet samt kognitiva- och kommunikationssvårigheter. Olika teoretiska perspektiv används inom avhandlingarna och i olika omfattning tillämpas ett tvärvetenskapligt angreppssätt som en övergripande metateori.

 

 

Kalendarium

2018-03-09

Disputation Åsa Skagerstrand, Örebro universitet.

Titel:  Perception of disturbing sounds: Investigations of people with hearing loss and normal hearing

Tid: 10:00

Plats: Prismahuset, Örebro universitet, hörsal 1.

 

2018-03-23
Disputation Simon Sundström, Linköpings universitet.

Titel:

Tid:

Plats: Linköpings universitet

Opponent: Professor Chloë Marshall, UCL Institute of Education, UK

 

2018-06-11
IHVs sommarskola/SIDR Summer school about robust statistics and visualization. (Click link for more detailed information, pdf)

 

2019-05-08
Nordic Network on Disability Research, NNDR 15th research conference, Copenhagen. For more information: www.nndr.dk

 

Utbildning

Forskare

Avhandlingar