Photo of Han-Yan Wu

Han-Yan Wu

Postdoc

Publications

2024

Isabelle Holzer, Vincent Lemaur, Meng Wang, Hanyan Wu, Lu Zhang, Raymundo Marcial-Hernandez, Peter Gilhooly-Finn, Priscila Cavassin, Sebastien Hoyas, Dilara Meli, Ruiheng Wu, Bryan D. Paulsen, Joseph Strzalka, Andrea Liscio, Jonathan Rivnay, Henning Sirringhaus, Natalie Banerji, David Beljonne, Simone Fabiano, Christian B. Nielsen (2024) Side chain engineering in indacenodithiophene-<i>co</i>-benzothiadiazole and its impact on mixed ionic-electronic transport properties Journal of Materials Chemistry C Continue to DOI

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Article 8454 Continue to DOI
Harikesh Padinhare, Chiyuan Yang, Hanyan Wu, Silan Zhang, Mary Donahue, April S. Caravaca, Jun-Da Huang, Peder S. Olofsson, Magnus Berggren, Deyu Tu, Simone Fabiano (2023) Ion-tunable antiambipolarity in mixed ion-electron conducting polymers enables biorealistic organic electrochemical neurons Nature Materials, Vol. 22, p. 242-248 Continue to DOI
Hanyan Wu, Jun-Da Huang, Sang Young Jeong, Tiefeng Liu, Ziang Wu, Tom van der Pol, Qingqing Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Qifan Li, Mats Fahlman, Deyu Tu, Han Young Woo, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2023) Stable organic electrochemical neurons based on p-type and n-type ladder polymers Materials Horizons, Vol. 10, p. 4213-4223 Continue to DOI

2022

Yongzhen Chen, Hanyan Wu, Chiyuan Yang, Nagesh B. Kolhe, Samson A. Jenekhe, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Simone Fabiano, Mats Fahlman (2022) In Situ Spectroscopic and Electrical Investigations of Ladder-type Conjugated Polymers Doped with Alkali Metals Macromolecules, Vol. 55, p. 7294-7302 Continue to DOI