Photo of Tiefeng Liu

Tiefeng Liu

Postdoc

Publications

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Article 8454 Continue to DOI
Silan Zhang, Penghui Ding, Tero-Petri Ruoko, Ruiheng Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Matteo Massetti, Tiefeng Liu, Mikhail Vagin, Dilara Meli, Renee Kroon, Jonathan Rivnay, Simone Fabiano (2023) Toward Stable p-Type Thiophene-Based Organic Electrochemical Transistors Advanced Functional Materials, Vol. 33, Article 2302249 Continue to DOI
Hanyan Wu, Jun-Da Huang, Sang Young Jeong, Tiefeng Liu, Ziang Wu, Tom van der Pol, Qingqing Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Qifan Li, Mats Fahlman, Deyu Tu, Han Young Woo, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2023) Stable organic electrochemical neurons based on p-type and n-type ladder polymers Materials Horizons, Vol. 10, p. 4213-4223 Continue to DOI
Qilun Zhang, Tiefeng Liu, Sebastian Wilken, Shaobing Xiong, Huotian Zhang, Iuliana Ribca, Mingna Liao, Xianjie Liu, Renee Kroon, Simone Fabiano, Feng Gao, Martin Lawoko, Qinye Bao, Ronald Oesterbacka, Mats Johansson, Mats Fahlman (2023) Industrial Kraft Lignin Based Binary Cathode Interface Layer Enables Enhanced Stability in High Efficiency Organic Solar Cells Advanced Materials Continue to DOI