Photo of Chi-Yuan Yang

Chi-Yuan Yang

Assistant Professor

Publications

2023

Hanyan Wu, Jun-Da Huang, Sang Young Jeong, Tiefeng Liu, Ziang Wu, Tom van der Pol, Qingqing Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Qifan Li, Mats Fahlman, Deyu Tu, Han Young Woo, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2023) Stable organic electrochemical neurons based on p-type and n-type ladder polymers Materials Horizons Continue to DOI
Yi Xing, Mingjie Zhou, Yueguang Si, Chiyuan Yang, Liang-Wen Feng, Qilin Wu, Fei Wang, Xiaomin Wang, Wei Huang, Yuhua Cheng, Ruilin Zhang, Xiaozheng Duan, Jun Liu, Ping Song, Hengda Sun, Hongzhi Wang, Jiayi Zhang, Su Jiang, Meifang Zhu, Gang Wang (2023) Integrated opposite charge grafting induced ionic-junction fiber Nature Communications, Vol. 14, Article 2355 Continue to DOI
Jennifer Gerasimov, Deyu Tu, Vivek Hitaishi, Harikesh Padinhare, Chiyuan Yang, Tobias Abrahamsson, Meysam Karami Rad, Mary Donahue, Malin Silverå Ejneby, Magnus Berggren, Robert Forchheimer, Simone Fabiano (2023) A Biologically Interfaced Evolvable Organic Pattern Classifier Advanced Science, Vol. 10, Article 2207023 Continue to DOI
Sozan Darabi, Chiyuan Yang, Zerui Li, Jun-Da Huang, Michael Hummel, Herbert Sixta, Simone Fabiano, Christian Mueller (2023) Polymer-Based n-Type Yarn for Organic Thermoelectric Textiles Advanced Electronic Materials, Article 2201235 Continue to DOI
Harikesh Padinhare, Chiyuan Yang, Hanyan Wu, Silan Zhang, Mary Donahue, April S. Caravaca, Jun-Da Huang, Peder S. Olofsson, Magnus Berggren, Deyu Tu, Simone Fabiano (2023) Ion-tunable antiambipolarity in mixed ion-electron conducting polymers enables biorealistic organic electrochemical neurons Nature Materials, Vol. 22, p. 242-248 Continue to DOI

News