Photo of Hongling Yu

Hongling Yu

Postdoc

Publications

2023

Jian Qing, Sankaran Ramesh, Xiaoke Liu, Heyong Wang, Hongling Yu, Chaoyang Kuang, Lintao Hou, Wenjing Zhang, Tze Chien Sum, Feng Gao (2023) Spacer cation engineering in Ruddlesden-Popper perovskites for efficient red light-emitting diodes with recommendation 2020 color coordinates Applied Surface Science, Vol. 616, Article 156454 Continue to DOI

2021

Hongling Yu, Heyong Wang, Tiankai Zhang, Chang Yi, Guanhaojie Zheng, Chunyang Yin, Max Karlsson, Jiajun Qin, Jianpu Wang, Xiaoke Liu, Feng Gao (2021) Color-Stable Blue Light-Emitting Diodes Enabled by Effective Passivation of Mixed Halide Perovskites Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 12, p. 6041-6047 Continue to DOI
Heyong Wang, Zhan Chen, Jingcong Hu, Hongling Yu, Chaoyang Kuang, Jiajun Qin, Xianjie Liu, Yue Lu, Mats Fahlman, Lintao Hou, Xiaoke Liu, Feng Gao (2021) Dynamic Redistribution of Mobile Ions in Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Functional Materials, Vol. 31, Article 2007596 Continue to DOI

2020

Hongling Yu, Heyong Wang, Galia Pozina, Chunyang Yin, Xiao-Ke Liu, Feng Gao (2020) Single-emissive-layer all-perovskite white light-emitting diodes employing segregated mixed halide perovskite crystals Chemical Science, Vol. 11, p. 11338-11343 Continue to DOI
Hongling Yu (2020) Color Tuning for Perovskite Light-Emitting Diodes