Photo of Jiajun Qin

Jiajun Qin

Postdoc

Publications

2023

Jiajun Qin, Yang Tang, Jia Zhang, Tangyao Shen, Max Karlsson, Tiankai Zhang, Weidong Cai, Lei Shi, Wei-Xin Ni, Feng Gao (2023) From optical pumping to electrical pumping: the threshold overestimation in metal halide perovskites Materials Horizons, Vol. 10, p. 1446-1453 Continue to DOI
Y. Pei, Jiajun Qin, A. R. Yu, R. C. Yi, X. X. Yu, S. B. Liu, C. Q. Zhu, G. R. Zhu, X. Y. Hou (2023) A specialized partial discretized optimization algorithm for SLL suppression in FSS design AIP Advances, Vol. 13, Article 085302 Continue to DOI
Max Karlsson, Jiajun Qin, Kaifeng Niu, Xiyu Luo, Johanna Rosén, Jonas Björk, Lian Duan, Weidong Xu, Feng Gao (2023) Role of chloride on the instability of blue emitting mixed-halide perovskites FRONTIERS OF OPTOELECTRONICS, Vol. 16, Article 37 Continue to DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin, Weidong Cai, Yipeng Tang, Huotian Zhang, Tong Wang, Artem Bakulin, Bin Hu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Transport Layer Engineering Toward Lower Threshold for Perovskite Lasers Advanced Materials, Vol. 35, Article 2300922 Continue to DOI
Heyong Wang, Zhan Chen, Fuyu Tian, Guanhaojie Zheng, Hongguang Wang, Tiankai Zhang, Jiajun Qin, Xingyu Gao, Peter A. van Aken, Lijun Zhang, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Impacts of the Lattice Strain on Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Energy Materials, Vol. 13, Article 2202185 Continue to DOI