Photo of Jing Wang

Jing Wang

Publications

2024

Maria Kopsida, Na Liu, Angeliki Kotti, Jing Wang, Lasse D Jensen, Ganesan Jothimani, Camilla Hildesjö, Staffan Haapaniemi, Wen Zhong, Surajit Pathak, Xiao-Feng Sun (2024) RhoB expression associated with chemotherapy response and prognosis in colorectal cancer Cancer Cell International, Vol. 24, Article 75 Continue to DOI

2023

Yang Liu, Ying Pan, Zijian Tian, Jing Wang, Fei Chen, Zhaoxu Geng, Qian Li, Ziqing Liu, Xiaozhou Zhou, Kaixin Zhou (2023) Association of mitochondrial DNA copy number with chronic kidney disease in older adults BMC Geriatrics, Vol. 23, Article 514 Continue to DOI