Photo of Qilun Zhang

Qilun Zhang

Principal Research Engineer

Publications

2024

Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Article 2305898 Continue to DOI

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Article 8454 Continue to DOI
Xiane Li, Qilun Zhang, Xianjie Liu, Mats Fahlman (2023) Pinning energies of organic semiconductors in high-efficiency organic solar cells JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, Vol. 44, Article 032201 Continue to DOI
Gulzada Beket, Anton Zubayer, Qilun Zhang, Jochen Stahn, Fredrik Eriksson, Mats Fahlman, Thomas Osterberg, Jonas Bergqvist, Feng Gao (2023) Overcoming the voltage losses caused by the acceptor-based interlayer in laminated indoor OPVs SMARTMAT Continue to DOI
Qilun Zhang (2023) Materials and interfaces for sustainable organic solar cells

News