Fotografi av Qilun Zhang

Qilun Zhang

Förste forskningsingenjör

Publikationer

2024

Qifan Li, Jun-Da Huang, Tiefeng Liu, Tom van der Pol, Qilun Zhang, Sang Young Jeong, Marc-Antoine Stoeckel, Hanyan Wu, Silan Zhang, Xianjie Liu, Han Young Woo, Mats Fahlman, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2024) A Highly Conductive n-Type Conjugated Polymer Synthesized in Water Journal of the American Chemical Society Vidare till DOI
Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8454 Vidare till DOI
Xiane Li, Qilun Zhang, Xianjie Liu, Mats Fahlman (2023) Pinning energies of organic semiconductors in high-efficiency organic solar cells JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, Vol. 44, Artikel 032201 Vidare till DOI
Gulzada Beket, Anton Zubayer, Qilun Zhang, Jochen Stahn, Fredrik Eriksson, Mats Fahlman, Thomas Osterberg, Jonas Bergqvist, Feng Gao (2023) Overcoming the voltage losses caused by the acceptor-based interlayer in laminated indoor OPVs SMARTMAT Vidare till DOI

Nyheter