Photo of Xianjie Liu

Xianjie Liu

Associate Professor, Docent

Förste forskningsingenjör

Presentation

Publications

2023

Chuanfei Wang, Weidong Li, Qi Zeng, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Qinye Bao (2023) Organic Semiconductor Interfaces and Their Effects in Organic Solar Cells Chinese journal of chemistry Continue to DOI
Guoqing Wu, Hongyu Wang, Linzhe Huang, Lei Huang, Jia Yan, Xuanxuan Chen, Yao Xiao, Xianjie Liu, Hongguo Zhang (2023) Gas exfoliation induced N, S-doped porous 2D carbon nanosheets for effective removal of copper ions by capacitive deionization Desalination, Vol. 565, Article 116881 Continue to DOI
Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Hongbo Wu, Dongyang Zhao, Xiaomeng You, Yehui Xu, Menghui Jia, Wei Bai, Zaifei Ma, Xianjie Liu, Yefeng Yao, Zhenrong Sun, Qinye Bao (2023) In Situ Reconstruction of Hole-Selective Perovskite Heterojunction with Graded Energetics Toward Highly Efficient and Stable Solar Cells Advanced Energy Materials, Article 2300983 Continue to DOI
Kengqiang Zhong, Henghui You, Lei Huang, Han Li, Linzhe Huang, Xianjie Liu, Hongguo Zhang (2023) Facile gas-steamed synthesis strategy of N, F co-doped defective porous carbon for enhanced oxygen-reduction performance in microbial fuel cells Journal of Power Sources, Vol. 579, Article 233232 Continue to DOI
Junyi Li, Xianjie Liu, Mats Jonsson (2023) Exploring the Change in Redox Reactivity of UO2 Induced by Exposure to Oxidants in HCO3-Solution Inorganic Chemistry, Vol. 62, p. 7413-7423 Continue to DOI