Photo of Xianjie Liu

Xianjie Liu

Associate Professor, Docent

Publications

2024

Liping Zhang, Yeying Li, Xianjie Liu, Ruping Yang, Junxiao Qiu, Jingkun Xu, Baoyang Lu, Johanna Rosén, Leiqiang Qin, Jianxia Jiang (2024) MXene-Stabilized VS2 Nanostructures for High-Performance Aqueous Zinc Ion Storage Advanced Science Continue to DOI
Sreymean Ngok, Nasrin Razmi, Elfatih Mohammed Mustafa, Xianjie Liu, Chan Oeurn Chey, Magnus Willander, Omer Nur (2024) Chemical, synthesis, characterization and electrochemical properties of α-Fe2O3/ZnO composite nano-heterojunction for sensing application NANO SELECT, Article e2300155 Continue to DOI
Rem Yann, Sreymean Ngok, Elfatih Mohammed Mustafa, Xianjie Liu, Magnus Willander, Chan Oeurn Chey, Omer Nur (2024) Growth of Ag2S-sensitizer on MoS2/ZnO nanocable arrays for improved solar driven photoelectrochemical water splitting Solid State Sciences, Vol. 147, Article 107379 Continue to DOI
Meng Zhao, Lirong Wu, Weiwen Liang, Shaojian Xie, Qihang Hu, Tao Wu, Guoqing Wu, Huicai Sun, Junxi Dai, Lei Huang, Jia Yan, Meng Li, Xianjie Liu, Hongguo Zhang (2024) Three-dimensional cross-linked sugarcane bagasse carbon material: A substitute for graphene with excellent performance in capacitive deionization and highly efficient Cu2+removal Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 684, Article 133090 Continue to DOI
Kunpot Mopoung, Anna Dávid, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Spin Centers in Vanadium-Doped Cs<sub>2</sub>NaInCl<sub>6</sub> Halide Double Perovskites ACS Materials Letters, Vol. 6, p. 566-571 Continue to DOI