Photo of Xiane Li

Xiane Li

Postdoc

Publications

2023

Xian'e Li (2023) Interfaces in Organic Solar Cells
Xiane Li, Qilun Zhang, Xianjie Liu, Mats Fahlman (2023) Pinning energies of organic semiconductors in high-efficiency organic solar cells JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, Vol. 44, Article 032201 Continue to DOI

2022

Xiane Li, Qilun Zhang, Jianwei Yu, Ye Xu, Rui Zhang, Chuan Fei Wang, Huotian Zhang, Simone Fabiano, Xianjie Liu, Jianhui Hou, Feng Gao, Mats Fahlman (2022) Mapping the energy level alignment at donor/acceptor interfaces in non-fullerene organic solar cells Nature Communications, Vol. 13, Article 2046 Continue to DOI

News