Fotografi av Xiane Li

Xiane Li

Postdoktor

Publikationer

2023

Xian'e Li (2023) Interfaces in Organic Solar Cells
Xiane Li, Qilun Zhang, Xianjie Liu, Mats Fahlman (2023) Pinning energies of organic semiconductors in high-efficiency organic solar cells JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, Vol. 44, Artikel 032201 Vidare till DOI

2022

Xiane Li, Qilun Zhang, Jianwei Yu, Ye Xu, Rui Zhang, Chuan Fei Wang, Huotian Zhang, Simone Fabiano, Xianjie Liu, Jianhui Hou, Feng Gao, Mats Fahlman (2022) Mapping the energy level alignment at donor/acceptor interfaces in non-fullerene organic solar cells Nature Communications, Vol. 13, Artikel 2046 Vidare till DOI

Nyheter