13 mars 2014

Rehabiliteringsprogram på nätet för användare av hörapparat minskar hörselrelaterade problem, ökar delaktigheten och det psykosociala välbefinnandet. 
Drygt fem procent av världens befolkning har någon typ av hörselnedsättning. Det gör hörselnedsättning till ett av de vanligaste funktionshindren.
- Förutom de direkta uppenbara negativa effekterna av en hörselnedsättning, som att inte uppfatta tal och musik, så får den också ofta indirekta konsekvenser. När det blir svårt att kommunicera med andra kan man känna sig ensam, isolerad och frustrerad, säger Elisabet Sundewall Thorén, vid Linköpings universitet.

Hon har disputerat med en avhandling om internetstöd för hörselskadade. Bland annat har hon i två studier utvärderat ett internetbaserat rehabiliteringsprogram. Programmet sträckte sig över fem veckor och innehöll olika moment, självstudier och professionell vägledning av en audionom.

– Studierna visar att med hjälp av ett strukturerat, internetbaserat rehabiliteringsprogram så upplever hörapparatanvändare mindre besvär av hörselrelaterade problem, än de gjorde innan de deltog i studien, säger Elisabet Sundewall Thorén.

Utforska svåra situationer

I rehabiliteringsprogrammet uppmanas deltagarna att utforska svåra situationer, som fester eller möten, med många samtidiga ljudkällor. Tanken är att de ska ta reda på var de bör placera sig i ett rum för att höra bäst.
– Vi betonar också vikten av att upprepade gånger förklara för kollegor och bekanta hur de kan ta hänsyn och underlätta för en hörapparatanvändare.
Resultatet blev att deltagarna i studien kände sig också mer delaktiga och att det psykosociala välbefinnandet förbättrades.

Effekterna hade ytterligare förbättrats vid uppföljningsmätningar tre månader efter att studien hade avslutats.
– Min avhandling visar att delar i den audiologiska rehabiliteringen med fördel kan utföras på internet, säger Elisabet Sundewall Thorén.

Elisabet Sundewall Thorén visar också i sin avhandling ”Internet interventions for hearing loss. Examining rehabilitation, self report measures and internet use for hearing-aid users.” att äldre hörselskadade använder internet mer än befolkningsgenomsnittet. I övrigt använder hörapparatanvändare datorer, internet och e-mail i samma grad som alla andra.

2014-03-13