Visa/dölj innehåll

En gemensam modell för kvalitetssäkring av utbildning samt gemensamma resurser och gemensamt stöd för kvalitetsutveckling

Kvalitetssäkring av utbildning vid Linköpings universitet tar sin utgångspunkt i den strategikarta som fastställts för LiU:s verksamhet. Den övergripande visionen för utbildning är att LiU ska vara ett universitet med internationell lyskraft där människor och idéer möts och utvecklas. Detta sker genom att attrahera studenter och doktorander och förbereda dem för framtida verksamhet i ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

En viktig del i kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet är de kvalitetssäkrande processer som syftar till att, på ett systematiskt sätt, säkerställa hög kvalitet i utbildning på alla nivåer. Dessa processer är även utgångspunkten för LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning. Modellen för kvalitetssäkring är enhetlig för hela lärosätet och har till uppgift att bidra till att säkerställa att all utbildning håller hög kvalitet.

Rektor har det yttersta ansvaret för att utbildningarna vid Linköpings universitetets håller hög kvalitet, och i delegation ansvarar de tre fakultetsstyrelserna och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för kvalitetsarbetet. Den organisationsmodell som tillämpas vid LiU innebär att fakulteterna och institutionerna har stor frihet att själva fatta beslut om hur det kvalitetsfrämjande arbetet ska organiseras medan det kvalitetssäkrande systemet är gemensamt. En gemensam modell för kvalitetssäkring vid LiU skapar förutsättningar för aktiv dialog och erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna.

Grafik kvalitetsarbete - årlig arbetsprocess LiU-nivånKvalitetsarbete - årlig arbetsprocess LiU-nivån.

 

Mer detaljerade beskrivningar av arbetsprocessen och ansvarsområden samt rapporter och handlingsplaner finns tillgängliga på de interna sidorna för Kvalitetsarbetet på LiU.

 

Gemensamma resurser och gemensamt stöd för kvalitetsutveckling

Linköpings universitet bedriver ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla såväl utbildningar som den stödstruktur som omger dem. Samtliga utbildningar vid LiU ska vid ett tillfälle inom en sexårsperiod (2017-2022) kvalitetssäkras ingående i enlighet med LiU:s modell för kvalitetssäkring, medan processen för kvalitetssäkringen kontinuerligt utvecklas.

Grafik LiU-gemensam modell för kvalitetssäkring av program och kurserLiU-gemensam modell för kvalitetssäkring av program och kurser.

Arbetet med kvalitetssäkring är en integrerad del av den process för verksamhetsutveckling som gestaltas i LiU:s årshjul. Det är dekanens ansvar att denna kvalitetssäkring genomförs. Fakulteterna och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap rapporterar årligen resultatet av den kvalitetssäkring som genomförts under året till rektor.

Utöver kvalitetssäkring av varje enskild utbildning finns LiU-gemensamt stöd och LiU-gemensamma resurser som främjar kvalitet i utbildning vid LiU. Dessa resurser, vilka beskrivs nedan, bidrar till att säkra kvaliteten i utbildning och relaterar till de krav på kvalitetsarbete som ställs i de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

 • REGELVERK OCH PROCESSER. Vid LiU finns regelverk och processer som är framtagna för hur arbetet med att inrätta, revidera, ompröva, ställa in samt avveckla program, kurser och huvudområden ska hanteras. Genom dessa processer säkerställs exempelvis att det finns organisatoriska förutsättningar för att nya utbildningar som erbjuds ska kunna ges med hög kvalitet.
 • ANSTÄLLNINGSFÖRFARANDE. En förutsättning för att kunna bedriva utbildning med hög kvalitet är att LiU har lärare som håller hög såväl vetenskaplig som pedagogisk kompetens. I detta arbete är anställningsförfarandet av lärare av central betydelse och regleras i den lokala anställningsordningen.
 • HÖGSKOLEPEDAGOGISKT CENTRUM, DIDACTICUM. I syfte att stödja den pedagogiska kompetensutvecklingen av lärare finns vid LiU ett högskolepedagogiskt centrum inrättat, Didacticum, vilket bland annat har i uppdrag att anordna behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningar och vidareutveckla lärarkåren.
 • FUNKTIONELLA LÄRANDEMILJÖER. All undervisning vid LiU bedrivs i funktionella lärandemiljöer där de studerande har tillgång till ändamålsenliga lokaler, teknisk infrastruktur samt bibliotek med god tillgång till såväl nationell som internationell aktuell och för utbildningarna relevant litteratur. De studerande har också tillgång till olika former av stöd som exempelvis studenthälsovård, studievägledning, språkverkstäder samt stöd för studenter med funktionsvariation.
 • STUDENTERNAS LÄRANDE I FOKUS. Utbildningar vid LiU är utformade på ett sådant sätt att de stimulerar studenternas eget kunskapssökande, reflektion samt ansvar för den egna lärprocessen. Utbildningar bedrivs med olika pedagogiska modeller men gemensamt är att de sätter studenternas aktiva lärande i centrum.
 • UPPFÖLJNING AV NYCKELTAL. Vid LiU insamlas, på ett systematiskt sätt, nyckeltal och annan relevant information om verksamheten för att analysera och styra utvecklingen av verksamheten. I enlighet med strategikartan följer LiU exempelvis årligen upp förstahandssökande till program vid LiU samt etableringsgraden på arbetsmarknaden efter slutförd utbildning.
 • UTBILDNINGSINFORMATION. LiU sammanställer och publicerar regelbundet information om de utbildningar som erbjuds. Informationen innehåller bland annat uppgifter om utbildningarnas innehåll, examen efter avslutad utbildning, framtida arbetsmarknad, behörighetskrav för antagning till utbildning samt annan information av betydelse för bland annat presumtiva studenters val av utbildning.
 • INFORMATION OM VERKSAMHETEN. LiU arbetar även med att informera om sin verksamhet, både externt och internt, genom olika informationskanaler, exempelvis webbsidor, årsredovisning, verksamhetsplaner och annan tryckt information.
 • STUDENTMEDVERKAN I BESLUTSPROCESSER. I kvalitetsarbetet är former för att inhämta studenters och doktoranders synpunkter på sina utbildningar av central betydelse. Vid LiU ges studenter och doktorander möjligheter att i flera olika fora påverka de beslut som fattas avseende utbildningars genomförande.
 • SYSTEMATISK KURSVÄRDERING. En annan form av studentinflytande är att studenter, efter varje avslutad kurs, ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kursen genom det gemensamma elektroniska kursvärderingssystem som används vid LiU samt kompletterande kursvärderingar som kan göras inom respektive utbildning. Med viss periodicitet genomförs också student- och doktorandundersökningar i vilka studenter och doktorander ges möjlighet att framföra synpunkter på såväl utbildning som studiemiljön vid LiU. Utifrån resultaten i dessa undersökningar upprättas handlingsplaner vilka följs upp inför genomförande av nästa student-/doktorandundersökning. 
  LiU:s nya kursvärderingssystem finns beskrivet i en nyhetsartikel på interna webbsidor "Kurvärderingssystemet Evaliuate".

 

LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning

Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring av utbildning vid Linköpings universitet (beslutad 2017-04-26, dnr LiU-2017-01507) är utformad utifrån de krav som ställs i Högskolelagen, Högskoleförordningen samt i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utarbetat. UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete baseras på internationella principer för kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring ska användas av samtliga fakulteter samt områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.

Till respektive utbildningsområde finns en processbeskrivning som mer i detalj beskriver arbetsprocessen och ansvarsområden. Alla dokument inklusive rapporter och handlingsplaner finns tillgängliga på de interna sidorna för Kvalitetsarbetet på LiU.

Arbetet med kvalitetssäkring är förankrat i LiU:s årshjul. Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring bygger på tre olika kvalitetscykler, 1 års-, 3 års- och sexårscykler.

Dekanernas årliga rapportering till rektor sker i december varje år. Vid detta tillfälle ska kvalitetsrapporter, prefekternas inlagor, fastställda handlingsplaner samt en sammanfattande analys med fokus på styrkor och utmaningar lämnas för de utbildningar som utvärderats under året. Analysrapporterna presenteras och diskuteras i Kvalitetsrådet som under perioden januari-februari diskuterar vad som framkommit i fakulteternas sammanfattande analysrapporter, såväl som justeringar av kvalitetssäkringssystemet som sådant.

Grafik kvalitetsarbete - arbetsprocess på fakultetsnivå forskarutbildningKvalitetsarbete - arbetsprocess på fakultetsnivå, exemplet forskarutbildning.

Beroende på utfall av granskningen kan vid behov en central handlingsplan upprättas. I den ska kvalitetsaspekter som kräver LiU-gemensamma åtgärder samt förändringar i den LiU-gemensamma modellen för kvalitetssäkring beskrivas. Därefter fattar rektor beslut för det fortsatta arbetet.

Fakulteternas analysrapporter tillsammans med de åtgärder som vidtagits följs upp i och med 3 års-cykeln.

Sexårscykeln för fakulteternas arbetsprocess innebär att under år 1 upprätta en kvalitetsrapport för varje utvärderingsobjekt enligt den LiU-gemensamma processbeskrivningen, behandla kvalitetsrapporten i berörda råd eller nämnder, och genomföra en programdialog, som ska utmynna i en bedömning från dekanus. Därefter upprättas en handlingsplan. Denna följs sedan upp under år 2 till 6. Vid nästa utvärderingstillfälle (den s.k. sexårscykeln) ska en ny utvärdering i sin helhet genomföras.

Kvalitetsrådet har också möjlighet att utnyttja LiU:s samverkanspartners kring kvalitetssäkring av utbildning (Umeå universitet och Örebro universitet) för en extern granskning och för att diskutera LiU:s kvalitetssäkringsmodell i sig.

Kontakt
Visa/dölj innehåll