Vision och strategi

Vår vision

Linköpings universitet - med mod att tänka fritt och göra nytt

Genom att tänka fritt och göra nytt tar vi oss an samtidens utmaningar. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att vi tillsammans, med stora och små handlingar, bidrar till en bättre värld.

Vår bästa tid är snart!

Förnyelse är Linköpings universitets enda tradition. Sedan vi 1975 blev Sveriges sjätte universitet har LiU bedrivit världsledande forskning och gränsöverskridande utbildning i nära och produktiv samverkan med näringsliv och samhälle. Genom snart fem decennier har vi ledsagat nyfikna och nytänkande studenter till beslutsfattande positioner och framgångsrika karriärer, alltmedan våra forskare outtröttligt undersökt världen runt omkring oss och publicerat banbrytande kunskap om dess komplexa natur och funktion.

Med vår nya strategiska plan 2030 håller Linköpings universitet fast vid att förnyelse är vår enda tradition. Jag ser med spänd förväntan fram emot att nu få implementera den här strategin, och att tillsammans med dig få genomföra och uppleva den förnyelse som våra gemensamma mål strävar mot.

Jan-Ingvar Jönsson
Rektor vid Linköpings universitet

Jan-Ingvar JönssonJan-Ingvar Jönsson Foto Charlotte Perhammar

Strategiska vägar framåt

Målområden

Vi har sex målområden som vi ser som mest angelägna för Linköpings universitet att fokusera på under kommande år. Det är inte genom en enskild strategi utan genom den sammanvägda kraften hos flera länkade strategier som framtidens utbildning och forskning skapas.

För att vi ska nå våra mål krävs inte bara att vi vågar vara en nyskapande, flexibel och snabbfotad organisation, utan även ett stort mått av engagemang, empati, medinflytande och tillåtande ledarskap. Det är stora och förpliktande men samtidigt helt nödvändiga ord – genom att uppfylla målsättningarna inom varje målområde får våra medarbetare och studenter tillsammans ökade möjligheter att driva LiU framåt som det djärvt nyskapande universitetet.

Illustration i olika färger som visar LiU:s sex målområden och möjliggörare i form av en cirkel med pusselbitar som sitter ihop.Målområden i Vision och strategisk plan 2030.

 

De målområden som är mest angelägna för LiU att fokusera på under kommande år är: 

Öppet och inkluderande

Vi ska vara ett universitet utan gränser, som tar kunskaps- och forskningsfronten framåt. Genom alla våra verksamheter ska vi verka för att anlägga globala perspektiv, värna mångfalden, främja jämställdheten och arbeta för lika villkor. Det kräver en inkluderande hållning och en genuin vilja att med nyfikenhet och generositet möta våra medmänniskor på deras egna villkor och med respekt för deras individuella behov. 

Bildning och kunskapande

LiU har till uppgift att värna den kunskap som tidigare generationer byggt upp. Samtidigt ska våra utbildningar ständigt utvecklas så att de förblir angelägna för såväl dagens som morgondagens studenter. Våra egna forskningsframsteg såväl som kunskap från andras forskning tryggar förnyelsen och aktualiteten.

Studenterna formar framtiden

Det rika studentlivet är en av LiU:s framgångsfaktorer. Åren på LiU är en viktig förberedelse för det stundande arbetslivet, en avgörande tid som lägger grunden som aktiva samhällsbyggare och skapar de sociala engagemang som en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver. Vi ska aktivt främja perspektiv och aktiviteter som är angelägna för studenterna – från inflytande och kvalitetsutveckling till studiesociala frågor, mottagningsverksamhet och föreningsliv – för att förverkliga varje students potential.

Samverkan över gränser

Vår ambition är att fördjupa rollen som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhällets alla delar. Vi ska verka för ett ökat utbyte av medarbetare och studenter mellan verksamheter, orter och länder, samt för strategisk samverkan inom utbildningar och ett gemensamt nyttjande av olika infrastrukturer. Internationella samarbeten är en viktig prioritering där LiU ska fortsätta ha en ledande roll bland annat genom samverkan inom Europas utbildningsagenda.

Excellens och nytta

LiU ska värna bredden och samtidigt stimulera framväxten av spetsforskning genom att varva en offensiv rekrytering med väl avvägda interna prioriteringar. Vi främjar miljöer där växelspelet mellan grundforskning och tillämpad forskning utmanar och bidrar till excellens och nytta. Målet är att LiU ska vara världsledande i ett större antal forskningsområden än vi är i dag. LiU ska också erbjuda goda möjligheter för talanger att utvecklas och se till att våra existerande kompetenser tas tillvara.

Hållbar samhällsutveckling

I den vetenskapliga utmaningen för en hållbar värld ska LiU vara en förgrundsgestalt och ett internationellt välrenommerat universitet. Vår akademiska excellens, banbrytande forskning och strategiska samverkan låter oss genom originella utbildningar bryta mot etablerade strukturer och bidra med fokuserad kunskap och nödvändigt nytänkande till ett samhälle i förändring. Våra utbildningar ska sträva efter att förankra och realisera hållbarhetsperspektivet.

Från strategi till verklighet

Möjliggörare

För att strategin ska kunna genomföras inom det planerade tidsomfånget krävs goda förutsättningar för såväl medarbetare som studenter att verka i en väl fungerande organisation med kontinuerlig tillgång till olika slags faciliteter och hjälpmedel. Dessa förutsättningar är starkt beroende av sex grundläggande möjliggörare och den dynamiska gemensamma samverkan som uppstår mellan dem.

Människor

Våra högt uppsatta målsättningar förverkligas av motiverade och engagerade studenter, medarbetare, ledare och chefer. Det är av avgörande betydelse att vi med utgångspunkt i våra kärnvärden lyckas skapa väl fungerande samarbetsformer som tillvaratar varje medarbetares och students utvecklingsmöjligheter på bästa sätt.

Campus

Framtiden kräver en stor mångfald i utbildningsutbudet. LiU har sedan starten varit ett campus-orienterat lärosäte, men alternativa utbildningsformer kräver en större flexibilitet med avseende på studietakt, fysisk närvaro och pedagogiska arbetsformer.

Digitalisering

LiU ligger i framkant inom flera forskningsområden som är avgörande för samhällets digitala omställning. Detta försprång skapar regional förmåga och globala möjligheter.

Infrastruktur

Genom åren har LiU byggt upp en egen forskningsbaserad infrastruktur, som omfattar allt från databaser till laboratorier. Samtidigt är vårt universitet i hög grad beroende av samhällets övriga infrastruktur.

Finansiering

LiU är beroende av extern finansiering för att upprätthålla den höga kvaliteten i vår forskning. Trots en låg tilldelning av statliga basanslag har vi lyckats åstadkomma världsledande forskning och byggt upp forskningsmiljöer inom områden som är viktiga att utveckla i framtiden.

Organisation

Ett starkt universitet omfattar kreativa miljöer, en inramning som kännetecknas av mötesplatser för akademiska samtal, en ändamålsenlig organisation och ett effektivt verksamhetsstöd. Dessa kreativa miljöer främjar forskning och utbildning, och låter dem samverka sinsemellan.

LiU:s verksamhetsplan 2025

Ny strategisk plan

Den 16 februari 2022 beslutade LiU:s universitetsstyrelse om en ny strategisk plan för perioden 2022–2030.

Den 5 juni 2024 beslutade universitetsstyrelsen om verksamhetsplan och budget för 2025 samt plan för 2026-27.

LiU Verksamhetsplan och budget för 2025 samt plan för 2026-2027

Omslag LiU Verksamhetsplan 2025-2027