Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill ha spetskompetens inom ett ämne. Utbildningen innebär att du lär dig de vetenskapliga metoderna, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt samt får en forskningsetisk medvetenhet.

LiU bedriver forskarutbildning inom tre vetenskapsområden, humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt och tekniskt-naturvetenskapligt. Varje fakultet har information inom sitt fält:
Filosofiska fakulteten
Medicinska fakulteten
Tekniska fakulteten
Utbildningsvetenskap

En stor del av utbildningen på forskarnivå bedrivs vid forskarskolor. LiU har varit en föregångare sedan filosofiska fakulteten introducerade modellen i Sverige med sin temaforskning.
Forskarskolor

Forskarstuderanden och examina

1300

forskarstuderande fanns vid LiU 2015

160

doktorsexamina avlades 2015

70

licentiatexamina avlades 2015

Information

Ansökan och antagning

För att kunna bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Studietiden

Det är ett viktigt och långsiktigt åtagande att anta en doktorand. Inte bara doktorandens försörjning ska kunna garanteras under studietiden, utan också kvaliteten i den undervisning och handledning som ges, samt en kreativ och öppen arbetsmiljö.

Till goda arbetsvillkor hör att doktoranden under hela den aktiva studietiden ska ha tillgång till en arbetsplats. Det ska även ges möjlighet att använda institutionens utrustning, personalrum m.m. enligt de villkor som gäller för övrig personal vid institutionen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Bli doktorand vid LiU

Studera på forskarnivå

Möt en doktorand

Avhandlingar

Nyheter

Promovering vid Linköpings universitet