Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Är du intresserad av forskarutbildning?

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet är till för dig som vill bli expert inom ett specifikt ämnesområde. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om vetenskapliga metoder och teorier. Du får också träning i att arbeta självständigt och systematiskt samt lära dig mer om forskningsetik.

”Jag hade inte förväntat mig att det kunde vara så kul, men det var det. Hela tiden”, säger Lina Koppel om sin tid som doktorand.

Och doktoranderna vid LiU är inte bara nöjda med sin doktorandtid, de har också lättast att få jobb efter doktorsexamen. En undersökning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som gjordes 2021, visar att doktorander från LiU har högre etableringsgrad på arbetsmarknaden än doktorander från något annat svenskt lärosäte. 

Möt några av våra doktorander

Läs mer om några av våra doktoranders forskning och vardag vid LiU. 

Vill du bli doktorand på LiU?

Avdramatisera forskningen! Många tänker nog att det är för svårt. Att man måste skriva fyra magisteruppsatser till. Viktigast är att hitta rätt ämne, något man tror på.
Vendela Scheer, Disputerad operationssjuksköterska

Vanliga frågor och svar om forskarutbildning

Vad innebär en forskarutbildning?

En forskarutbildning omfattar två eller fyra års heltidsstudier och leder till en licentiatexamen (120 högskolepoäng) eller en doktorsexamen (240 högskolepoäng). Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt. Som doktorand undervisar du också ofta på grund- och avancerad nivå.

Vad krävs det för behörighet för att söka en forskarutbildning?

Du behöver ha både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen.

Vad innebär grundläggande och särskild behörighet?

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå innebär:
1. en avlagd examen på avancerad nivå
2. minst 240 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå,
3. i huvudsak motsvarande kunskaper förvärvade på något annat sätt, inom eller utom landet.

Utöver den grundläggande behörigheten kan varje högskola ställa egna krav på särskild behörighet. Dessa krav skiljer sig stort mellan ämnen och högskolor. Kraven ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande, särskild yrkeserfarenhet, språkkunskaper eller andra villkor.

Är det någon skillnad mellan en doktorand och en forskarstuderande?

Doktorand och forskarstuderande är egentligen samma sak. Orden används ofta synonymt för den som deltar i en forskarutbildning, även för den som läser till en licentiatexamen.

Får man lön under forskarutbildningen?

De flesta doktorander har en tidsbegränsad doktorandanställning med lön medan du går forskarutbildningen.

Vilken examen leder en forskarutbildning till?

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Var hittar jag lediga doktorandtjänster på LiU?

Var hittar jag LiU:s forskarutbildningskurser?

Forskarutbildning vid våra fakulteter

Mer information

Antal forskarstuderande och examina

1230

forskarstuderande fanns vid LiU 2022

150

doktorsexamina togs ut 2022

37

licentiatexamina togs ut 2022

1230

forskarstuderande fanns vid LiU 2022

150

doktorsexamina togs ut 2022

37

licentiatexamina togs ut 2022