Miljö och hållbarhet på LiU

Miljö- och hållbarhetsarbete

Universitetets främsta roll i miljö- och hållbarhetsarbetet är att bidra med forskning, att utbilda inom området och att genom samverkan med andra samhällsaktörer bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och globala hållbarhetsmålen, enligt Agenda 2030, uppnås.
LiU påverkar sin egen utveckling på olika sätt och försöker vara en förebild när det gäller att minimera verksamhetens klimatavtryck.

Miljöledningssystem

Linköpings universitet arbetar enligt ett miljöledningssystem, vilket omfattar alla delar av verksamheten och alla campus. Syftet med miljöledningssystemet är att bedriva ett ständigt förbättringsarbete på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet skapar även förutsättningar att integrera miljöhänsyn i verksamheten och för LiU:s ledning att följa arbetet. Dagens miljöledningssystem är inte certifierat av tredje part men LiU:s ledning har fastställt att miljöledningssystemet ska uppfylla kraven i miljöstandarden ISO 14001. 

Policy och mål

Miljöpolicy för Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) har som lärosäte ett ansvar för att bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Denna policy gäller för miljödimensionen av hållbar utveckling. 

Miljöhänsyn i relevanta verksamhetsprocesser

LiU:s miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas med miljöhänsyn i relevanta verksamhetsprocesser. LiU ska uppfylla gällande bindande krav och övriga miljökrav samt arbeta för en ständigt förbättrad miljöprestanda.
 
LiU ska arbeta aktivt med att minska den egna miljöpåverkan, där alla medarbetare ska ges förutsättningar för att själva bidra till det gemensamma miljöarbetet.

Miljöfrågor vid utbildning, forskning och samverkan

LiU har genom utbildning av studenter och forskningsverksamheten stor potential att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Studenter på LiU ska ges möjlighet och uppmuntras att inhämta tillräcklig kunskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling och en god miljö, både under och efter studietiden vid LiU. För att säkerställa att LiU bidrar till samhället med en god miljökompetens ska miljörela­terad forskning bedrivas och övrig forskning ska uppmuntras att omfatta hållbar utveckling. Likaså ska LiU bidra till kunskapsutvecklingen om miljöfrågor genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och allmänheten.

Systematiskt arbete för minskad miljöpåverkan

Miljöpåverkan ska minska utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. En förbättring av universitetets miljöprestanda ska ske genom ett systematiskt arbete enligt ett miljöledningssystem som ska öka kunskapen om och handlingskraften för hållbar utveckling, begränsa klimat­påverkan, effektivisera naturresursanvändningen samt minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten. Miljö­anpassningen ska ske utifrån ett livscykelperspektiv och inbegripa minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder, sparsamhet med resurser och energi, samt att miljökrav ska ställas vid upphandling och vid planering av om- eller nybyggnation för LiU:s verksamhet.

Miljömål 2022-2024

Miljömålen tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen, högskoleförordningen, förordningen gällande miljöledningssystem i statliga myndigheter samt ISO-standarden för miljöledningssystem 14 001:2015. Miljömålen delas in i fyra miljömålsområden:

 • Öka kunskapen om och handlingskraften för hållbar utveckling (miljömål 1 och 2).
 • Begränsa klimatpåverkan (miljömål 3, 4 och 5).
 • Effektivisera naturresursanvändningen (miljömål 6).
 • Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten (miljömål 7).

Arbetet med att uppfylla miljömålen sker genom miljöhandlingsplaner där åtgärder, ansvarig och tidplan anges. Arbetet med åtgärderna i handlingsplanen följs upp årligen.

Miljömål 1
Alla medarbetare har en förståelse för hur man i sin yrkesroll påverkar miljön och hur man kan bidra till ett hållbart samhälle.

2023: Målet bedöms kunna nås, med planerade åtgärder, innan utgången av 2024.

Miljömål 2
LiU:s miljöledningssystem är integrerat i verksamhetsstyrning och uppföljningsprocesser.

2023: Målet bedöms kunna nås, med planerade åtgärder, innan utgången av 2024.

Miljömål 3
Klimatavtrycket (CO2e) från LiU:s flygresor ska minska med 30 % till 2024, jämfört med år 2019.

2023: Målet bedöms i nuläget inte kunna nås innan utgången av 2024. Intensifierade åtgärdsinsatser krävs.

Miljömål 4
LiU:s energiförbrukning (kWh) ska minska med 10% till 2024, i jämförelse med år 2019.

2023: Målet är uppfyllt, energiförbrukningen har minskat med 20 % i jämförelse med 2019.

Miljömål 5
Implementera arbetssätt för att minska klimatpåverkan från inköp och vid tecknande av ramavtal med stor potential att minska klimatpåverkan.

2023: Målet bedöms kunna nås, med planerade åtgärder, innan utgången av 2024.

Miljömål 6
LiU har, utifrån ett livscykelperspektiv, en god hushållning av varor, tjänster och produkter.

2023: Målet bedöms kunna nås, med planerade åtgärder, innan utgången av 2024.

Miljömål 7
Minimera risken för spridning av skadliga ämnen från laboratorieverksamheten genom åtgärder vid inköp, substitution och användning.

2023: Målet bedöms kunna nås, med planerade åtgärder, innan utgången av 2024.

Goda exempel från LiU:s miljöarbete

 • En digital miljö- och hållbarhetsutbildning ges för alla medarbetare.
 • Samverkan sker mellan LiU:s laborativa institutioner för att identifiera och dela goda exempel och arbetssätt för att minska klimatpåverkan och minimera risken för spridning av farliga ämnen från verksamheten.
 • En tvärfunktionell arbetsgrupp för hållbar internationalisering har bildats med syftet att främja internationalisering och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan från flygresor.
 • Kontinuerligt vidtas energisparåtgärder i samarbete med fastighetsägare.
 • Klimatkompensationsfonden. Vid flygresor sätter LiU av medel som fördelas till olika initiativ för att minska universitetets energiförbrukning eller annan miljöpåverkan.
 • Återbruket som bland annat förmedlar ett stort antal överblivna möbler till nya användare.
 • Gröna sektioner – ett diplomeringssystem för studentsektioner som vill miljöanpassa sin verksamhet.
 • Den digitala och fysiska miljöutställningen Walk the Talk på Campus Valla och Campus Norrköping.

Klimatramverket

Lärosäten samverkar för klimatet

LiU har anslutit sig till Klimatramverket, där universitet och högskolor ska arbeta för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten samt bidra till att samhället i stort kan nå uppsatta mål inom området. 

Arbetet sker på nationell nivå via klimatnätverket med hjälp av nationella fokusgrupper för olika frågeställningar och det finns möjlighet för den som vill att anmäla intresse för att delta. Det interna arbetet med att minska LiU:s klimatavtryck bedrivs bland annat genom miljömål och åtgärder enligt handlingsplaner både på central nivå och på institution/motsvarande. LiU:s klimatavtryck har beräknats och områden som har identifierats som särskilt viktiga att arbeta med är Energi och lokaler, Resor, och Upphandling och inköp.

Läs mer om Klimatramverket
Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor (PDF)

Läs mer om Klimatnätverket
Lärosätenas klimatnätverk (länk till slu.se)

Mörkblå bakgrund med ett ljusblått löv och vit text Klimatramverket för universitet och högskolor
Klimatramverket för universitet och högskolor

Agenda 2030 på LiU

Vår värld står inför omfattande hållbarhetsutmaningar. För att möta dem har FN antagit Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och till år 2030 ska de vara uppnådda i alla världens länder. Det handlar inte bara om klimat- och miljöinriktade mål, utan även om att komma till rätta med fattigdom, ohälsa och ojämlikheter.

Hållbar utveckling är en stark profil för Linköpings universitet och vi är väl rustade att fortsätta arbetet med dessa utmaningar. Vår långa erfarenhet av samverkan och förmåga att arbeta över de traditionella ämnesgränserna har lett till att en stor del av universitetets verksamhet redan i dag är problem- och utmaningsdriven.

Linköpings universitet bedriver forskning och kunskapsspridning inom samtliga globala mål, men det finns några områden där vi är särskilt starka. Inom följande mål har vi stor aktivitet och bidrar med många vetenskapliga publikationer:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande.

 • Mål 7: Hållbar energi för alla.

 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Forskning inom hållbarhet

Utställning om hållbarhet och energieffektivisering

Skicka in frågor, avvikelser och förbättringsförslag

Välkommen att höra av dig om du har sett något som avviker från hur LiU arbetar med miljö och hållbarhet eller om du har idéer om hur arbetet kan utvecklas.

Mejla till miljoforslag@groups.liu.se.

Inkomna ärenden hanteras av miljö- och säkerhetsenheten vid Linköpings universitet.

Kontakt