Vid misstanke om oegentligheter, brott eller missförhållanden

Gör en anmälan

LiU har nolltolerans mot oegentligheter, brott och missförhållanden i verksamheten. Om du misstänker, iakttar eller får information om att något allvarligt pågår vid LiU – gör en anmälan.

Vad är en oegentlighet?

En oegentlighet är en medveten handling, utförd av en eller flera anställda, för att uppnå fördel för den eller de som utför handlingen eller någon annan och som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet, till exempel ekonomisk förlust eller förtroendeskada. Det kan handla om stöld, skadegörelse, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, olaga hot, urkundsförfalskning, dataintrång, tjänstefel, att ta emot muta, att inte följa upphandlingsregler, attestordning eller att inte anmäla bisyssla. 

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är straffbar enligt lag, utförd av en student, en okänd eller extern person, som riktas mot universitetet. Det kan handla om stöld, skadegörelse, bedrägeri, olaga hot, hot mot tjänsteman, dataintrång och givande av muta.

Vad är ett missförhållande?

Med missförhållande avses situationer där LiU bryter mot vissa EU-regler och felageranden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. De som kan rapportera enligt visselblåsarlagen är endast anställda, arbetssökande, volontärer, praktikanter, konsulter eller personer som tidigare tillhört någon sådan kategori eller någon som utför eller har utfört arbete på uppdrag av LiU.

Hur gör jag om jag vill anmäla?

Vid misstanke om oegentlighet eller brott 

  • Du anmäler till chefsjuristen om det är en anställd som misstänks ha begått en oegentlighet.
  • Du anmäler till säkerhetschefen, om det är en student, en okänd eller extern person som misstänks ha begått ett brott.

Vid misstanke om missförhållande

  • Du anmäler till LiU:s visselblåsarfunktion, se kontaktinformation nedan.

Anonym eller öppen anmälan?

Vid misstanke om oegentlighet eller brott

Du kan anmäla anonymt, på det sätt du föredrar (till exempel via telefon eller från en oidentifierbar e-postadress), men du kan också välja att vara öppen med din identitet. En utredning kan baseras på anonyma uppgifter, men försvårar möjligheterna att genomföra den.

Vid misstanke om missförhållande

Du måste ange din identitet. Genom visselblåsarlagen, en ny lag sedan december 2021, har du som anmäler ett förstärkt skydd, vilket betyder att din identitet omfattas av sekretess, i de situationer då LiU har skyldighet att skydda den.

Vad händer efter att jag har anmält?

Vid misstanke om oegentlighet eller brott

Om den inledande bedömningen visar att det finns skälig misstanke om att det pågår missförhållanden vid LiU, i form av oegentlighet eller brott, tillsätts en utredning.

Vid misstanke om missförhållande

LiU:s visselblåsarfunktion är en oberoende och självständig intern funktion som tar emot, följer upp och återkopplar direkt till den som anmäler, men också vid behov för dialog med andra, både inom som utom LiU, som funktionen anser behöver informeras och involveras.

Kontakt vid misstanke om oegentlighet eller brott

Om din misstanke rör en anställd - kontakta chefsjuristen

Om din misstanke rör en student, en okänd eller extern person - kontakta säkerhetschefen

Kontakt vid misstanke om missförhållande

Om du är anställd vi LiU, är arbetssökande, volontär, praktikant, konsult eller har tillhört någon av dessa kategorier eller är någon som utför eller har utfört arbete på uppdrag av LiU – kontakta LiU:s visselblåsarfunktion på något av följande sätt:

  • Telefonkontakt med någon vid visselblåsarfunktionen.
  • Fysiskt möte med någon vid visselblåsarfunktionen.​

Den rapporterande personen ska ange om denne önskar återkoppling eller inte.


Skriftlig information kan lämnas genom följande rapporteringskanal:

  • Brev via LiU:s registratur. Märk kuvertet "Visselblåsare" för korrekt diarieföring och för att undvika sammanblandning med övriga ärenden.

Den rapporterande personen ska ange om denne önskar återkoppling eller inte.

Visselblåsarfunktion

LiU:s registratur

Registrator

Linköpings universitet

581 83 Linköping