Kontaktinformation

Allmänna frågor, lediga forskartjänster och presskontakt

Så slår du larm om fusk med forskning

Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed (KHAF) vid LiU har till uppgift att pröva ärenden om avvikelser från god forskningssed.

Kommittén hanterar anmälningar som rör forskning i LiU:s verksamhet enligt bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) och LiU:s Riktlinjer för hantering av avvikelser från god forskningssed. Ärenden som rör oredlighet i forskning, prövas av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Ett ärende kan inledas på olika sätt

En anmälan om oredlighet i forskning – en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning – görs till Npof, läs mer om det på Npof:s webbsida Anmäla oredlighet.

En anmälan om andra avvikelser från god forskningssed som förekommit i LiU:s verksamhet görs till KHAF. När en anmälan om andra avvikelser från god forskningssed har kommit in bedömer KHAF om ett ärende ska inledas eller inte. Vid behov kan även KHAF själv initiera ett ärende.

Om en anmälan som avser oredlighet i forskning görs till LiU är LiU skyldigt att överlämna anmälan till Npof om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i LiU:s verksamhet.

Anonym anmälan

Det är möjligt att anmäla anonymt, men man behöver då själv säkerställa att mejladress och annan information som lämnas in inte möjliggör identifiering av anmälaren.

Att tänka på vid anmälan om annan till KHAF

I en anmälan om annan avvikelse från god forskningssed ber vi dig lämna följande uppgifter:

  1. Uppgifter om vilka forskare eller forskningsprojekt vid LiU som misstänks, t.ex. titel eller annan benämning på artikel, rapport, studie eller forskningsmedelsansökan.
  2. En redogörelse för din misstanke med beskrivning av hur avvikelsen yttrar sig:
    a. Beskriv händelseförloppet och varför du misstänker en avvikelse från god forskningssed.
    b. Ange vilken typ av avvikelse som avses och referera om möjligt till en riktlinje eller kodex om god forskningssed.
    c. Om den misstänkta avvikelsen utgörs av en eller flera texter behöver du i anmälan referera till specifika textavsnitt och argumentera för varför dessa textavsnitt kan utgöra avvikelse från god forskningssed.
  3. Filer med underlag som stödjer din misstanke, om du har sådana.
  4. Kontaktuppgifter, om vi behöver ställa frågor om informationen i anmälan eller få ett förtydligande. Men om du av någon anledning inte vill uppge ditt namn och kontaktuppgifter går det bra att lämna in anmälan anonymt.

Kontaktuppgifter

Emma Rörby, sekreterare i KHAF

Registrator vid LiU

Kontakta Linköpings universitet