Välkommen till laboratoriesäkerhetshandboken

Laboratoriesäkerhetshandboken är tänkt som ett stöd till och verktyg för alla med laboratorieverksamhet vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Labbsäkerhet på LiU

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver en omfattande och mycket varierad laboratorieverksamhet som är prövad respektive anmäld enligt Miljöbalken. Förutom miljöbalken med tillhörande förordningar och författningar berörs laboratorieverksamheten av ett stort antal andra lagar, förordningar och föreskrifter från ett tiotal myndigheter.

Inom ramen för SAMS-avtalet (samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet mellan LiU och Region Östergötland) har denna handbok upprättats som ett stöd för verksamheten. Handboken innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkningar, praktiska råd och tips om hur lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster. Handboken innehåller också kontaktuppgifter till ansvariga och sakkunniga personer samt länkar till annan relevant information. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Observera att laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial – det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter som gäller.

Om du hittar du något som är fel, länkar som inte funkar eller har frågor - tveka inte att ta kontakt.

Kontakta laboratoriesäkerhetskoordinator

Fotografi av Labbsäkerhet

Labbsäkerhet

Kontakta oss för stöd och hjälp på alla campus på Linköpings universitet. Här når du funktioner inom labbsäkerhet, biosäkerhet, brandskydd och kemikalieskydd. 

  • Linköpings universitet

Nyheter om labbsäkerhet

Mer information

Ämnessidor

Illustration labbsäkerhet avfall

Avfall

Information om laboratorieavfall och farligt avfall som uppstår i laboratorier, verkstäder eller liknande verksamhet på LiU

Illustration labbsäkerhet biosäkerhet

Biosäkerhet

Biosäkerhet innebär att säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda människor och miljö från oavsiktlig exponering för smittämnen och genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM).

Illustration labbsäkerhet brandskydd

Brandskydd

Arbete i labb eller verkstäder medför andra risker än i övriga miljöer. Hantering av kemikalier i dragskåp, hantering av brandfarlig vara och trycksatta gasflaskor är exempel på risker.

Illustration labbsäkerhet farligt gods

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport

Illustration labbsäkerhet kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Verksamheten hanterar ett stort antal olika kemiska produkter, en del även i stor mängd. Korrekt hantering av kemiska produkter är viktigt, då brister i hanteringen kan leda till olyckor, ohälsa eller skador på miljön.

Illustration labbsäkerhet flytande kväve

Flytande kväve

Flytande kväve används inom forskning, vård- och analysverksamhet för kylning av utrustningar och processer eller förvaring av prover och känsligt biologiskt material.

Illustration labbsäkerhet strålskydd

Strålskydd

Strålskyddsarbetet utgår från lagar och regler som anger de övergripande kraven på strålskyddsorganisation, tillstånd, berättigande, kompetens/utbildning och kvalitetssäkring som är en förutsättning för ett gott verksamhetsstrålskydd.

Illustration labbsäkerhet utbildningslabb

Utbildningslaboratorier

Information och rutiner som rör dig som använder laboratorier i din utbildning.