Goda arbetsvillkor med fokus på din hälsa och trygghet

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Att jobba statligt innebär att du får extra semesterdagar, du kan få vara ledig med lön för att besöka läkare, du får ersättning för receptbelagd medicin och du omfattas av olika försäkringar. Därtill erbjuder universitetet ett generöst friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här.

Tre snabba om ...

Hälsa

Du får ett friskvårdsbidrag på som högst 2 500 kronor per år.

Semester

Beroende på ålder har du mellan 28 och 35 semesterdagar per år. 

Ersättning

Du får ersättning för utlägg på receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Alla förmåner

Hälsa och välmående

Friskvård

Vi vill att anställda ska trivas och må bra på jobbet. Därför erbjuder vi 2 500 kr per kalenderår (som högst) att köpa skattefri friskvård för.

Levnadsvanetester

Vi har några internetbaserade levnadsvanetester som anställda kan göra för att få information om sina hälsovanor och få personligt anpassade råd. Och om så behövs, få konkreta tips och verktyg som stöd för förändring.

Pausprogram

Alla anställda kan ladda ned ett datorbaserat pausprogram. Du bestämmer själv hur ofta och när programmet ska dra igång och vilket behov av övningar du har beroende på om du vill mjuka upp muskler i nacke, rygg eller axlar.

Ersättning för läkemedel

Vi ersätter utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Semester och annan ledighet

Semester

Som statligt anställd tjänar du in betald semester redan första året du är anställd. Antal intjänade semesterdagar beror på när du anställs:

  • Till och med det år du fyller 29 år - 28 semesterdagar
  • Från och med det år du fyller 30 år - 31 semesterdagar
  • Från och med det år du fyller 40 år - 35 semesterdagar

Förkortade och arbetsfria dagar

För vissa aftnar minskas den ordinarie arbetstiden med 2-4 timmar. Vi har också arbetsfria klämdagar om klämdagen infaller på en helgfri måndag-fredag mellan två arbetsfria dagar (gäller teknisk/administrativ personal). Överlag har vi förmånliga arbetstidsavtal, flextid, difftid och årsarbetstid.

Ledighet med lön

Vi får ledigt utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, kiropraktor, sjukgymnast, naprapat, psykiater/psykolog/psykoterapeut, mödravårdscentral med flera. Vi kan få viss flyttersättning och/eller ledighet vid flytt.
Vi har också ett förmånligt föräldraledighetsavtal, vilket innebär att vi kan få 10 procent i föräldralön under 1 års tid.

Utvecklingsmöjligheter

Chefs- och ledarutveckling

Chefsprogrammet är obligatoriskt för alla chefer med personalansvar. Syftet är att ge chefer utbildning i arbetsgivarfrågor. De får också möjlighet att utvecklas i sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till att utveckla verksamheten. Rollen som chef ska kännas meningsfull, hanterbar och begriplig samtidigt som vi vill visa vilka förväntningar som finns på ledarskapet och bidra till att skapa tydlighet i uppdraget.

Genom ett mentorskapsprogram får chefer och ledare möjlighet att fortsätta utvecklas som ledare efter att ha genomgått Chefsprogrammet. Målet är att deltagarna ska omsätta kunskaperna från Chefsprogrammet i vardagen och ha tillgång till ett bollplank i form av en senior ledare.

Akademiska karriärvägar

Våra akademiska karriärvägar ger möjlighet att ansöka om befordran till närmast högre läraranställning.

Utveckling i arbetet

För administrativ och teknisk personal är kompetensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, interkulturell kommunikation, grupputveckling och systemkompetens. Specialister inom en rad områden utvecklar och fördjupar sin kompetens inom sitt specifika område. IT-avdelningen erbjuder många olika interna kurser - i allt från presentationsteknik till bildbehandling, layout och film- och videoredigering.

Lärare erbjuds en verksamhetsanknuten kompetensutveckling i form av universitetspedagogisk utbildning och pedagogisk fort- och vidareutbildning.

Utvecklingsprogram för doktorander

Programmet driver vi tillsammans med företagshälsovården. Syftet är att stärka och stödja doktoranden att leda sig själv och ge möjlighet till kontakt och utbyte med andra doktorander i ett forum där den personliga utvecklingen står i centrum.

Läs mer om utvecklingsprogram för doktorander

Kompetensutveckling utomlands

Vi ger möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling utanför Sverige för att till exempel utveckla pedagogiska färdigheter, språkkunskaper, göra studiebesök och ”staff weeks” med mera. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands via Linköpings universitets utbytesprogram. Det finns utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder.

Läs mer om kompetensutveckling utomlands och internationell rekrytering

Jag har fått verktyg och insikter om hur jag kritiskt kan utvärdera min arbets- och livssituation, men också hur jag kan arbeta för att förbättra den.
Så sammanfattar en tidigare deltagare i utvecklingsprogrammet för doktorander.

Trygghet

Försäkringar

Alla anställda vid LiU omfattas av flera olika försäkringar:

  • Arbetsskadeförsäkring - omfattar arbetsskada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.
  • Personskadeförsäkring - ger ersättning om du skadas i arbetet och det klassas som arbetsskada.
  • Tjänstereseförsäkring - gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen. Om du reser utomlands i tjänsten ska du alltid ha med dig ett intyg på Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.

Trygghetsstiftelsen

Om du har arbetat sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning. Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.

Pension

Din pension kommer från olika håll; Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen, från LiU, och eventuella tidigare arbetsgivare, i form av tjänstepension som förvaltas av SPV (Statens tjänstepensionsverk). Du kanske även har ett privat pensionssparande. De olika pensionerna påverkar inte varandra utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Pensionsåldern uppnås med utgången av månaden före du fyller 65 år. Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställning, efter överenskommelse med din arbetsgivare, till 69 års ålder. 

Läs mer om statlig tjänstepension på spv.se

Löneväxling

Vi erbjuder möjlighet att teckna en så kallad enskild överenskommelse om löneväxling för extra avsättning till framtida pension, genom att medarbetaren avstår från sparade semesterdagar som ett engångsbelopp eller genom att ett bruttolöneavdrag sker löpande från ordinarie månadslön.

Delpension

Du har möjlighet att ansöka om delpension om du tillhör PA 16 avd II dvs är född 1987 eller tidigare. Är du född 1988 eller senare tillhör du PA 16 avd I och då finns möjlighet använda sig av Kåpan flex som innebär att du kan gå ner i arbetstid från 61 års ålder. Delpensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställde fyller 65 år. Det är arbetsgivaren som fattar beslut om arbetstagaren har rätt till delpension.

Efterlevandepension

Är pengar som kan betalas ut till din make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år i händelse av din död. Efterlevandepension betalas ut varje månad under 6 år eller till och med den månad när den avlidne skulle ha fyllt 75 år.

Sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Den ersättningen kallas för sjukpension.