Linköpings universitets organisation

Linköpings universitet skiljer sig från många andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner direkt under rektor. Det skapar förutsättningar för att tänka i nya banor och bedriva forskning och utbildning över ämnesgränserna.

Ett universitet som samarbetar på tvären

Vår organisation

Linköpings universitet är en statlig myndighet under regeringen och styrs av lagar, förordningar och beslut som riksdag och regering fattar. För att läsa mer om LiU:s regelverk kan du gå till LiU:s regler och styrdokument.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och ansvarar inför regeringen för att LiU fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter.

Rektor och ledning

Rektor är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare, medan universitetets vicerektorer utses av rektor. Deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Dessa ingår i universitetsledningen tillsammans med universitetsdirektören som ansvarar för universitetsförvaltningen. Biträdande universitetsdirektören är dessutom adjungerad till universitetsledningen.

Jan-Ingvar Jönsson, professor i medicinsk cellbiologi, är sedan 1 juli 2020 rektor för Linköpings universitet. Sedan den 1 januari 2022 är Karin Axelsson, professor i information, prorektor och tillika ansvarig för utbildning. Per-Olof Brehmer är vicerektor för samverkan och campusutveckling och Matts Karlsson är vicerektor för forskning.

Till sitt stöd har rektor också ett ledningsråd, en utbildningsnämnd, ett kvalitetssäkringsråd och ett vetenskapligt råd.

Internrevision

Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen och har till uppgift att granska universitetets styrning, redovisning och ge förslag till förbättringar.

Fakulteter

Linköpings universitet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap (som formellt är ett område, men i praktiken fungerar som en fakultet). Fakulteten har högsta ansvaret för utbildning och forskning inom sitt område och fungerar vid LiU som beställare till institutionerna. En fakultetsstyrelse ansvarar för verksamheten. Fakulteten leds av en dekan som även är fakultetsstyrelsens ordförande.

Institutioner

Utbildnings- och forskningsarbetet bedrivs vid institutionerna. LiU skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner där många ämnen är samlade för att underlätta samarbete över gränserna. Det finns 12 storinstitutioner som lyder direkt under rektor och inte under fakulteterna som på många andra ställen. En institution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter och leds av en prefekt.

Teman, institut och centrumbildningar

En del av forskningsverksamheten vid LiU är organiserad i teman, institut eller centrumbildningar. Ett tema är uppbyggt kring ett tvärvetenskapligt fält, till exempel barn eller miljöförändring, och samlar forskare från flera olika discipliner. Ett institut är också uppbyggt kring ett forskningsfält, men är smalare än ett tema. En centrumbildning är organiserad för att verka under en kortare tid och ofta kommer delar av centrumets finansiering från andra parter än LiU.

Didacticum, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), Nationellt superdatorcentrum (NSC), ECIU@LiU samt NAISS är exempel på centrumbildningar vid LiU.

Bibliotek och förvaltning

Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har till uppgift att stödja LiU:s kärnverksamheter: utbildning och forskning. Biblioteket erbjuder litteratursamlingar och informationstjänster via fyra fysiska bibliotek, ett på varje campusområde. Förvaltningens verksamhet omfattar till exempel ekonomi, IT, HR, presskontakter och utbildningsinformation.

LiU Holding

Linköpings universitet Holding AB, LiU Holding, är ett bolag som ägs av staten men förvaltas lokalt av universitetet och hjälper till att göra nya forskningsresultat tillgängliga genom att få ut dem på marknaden. LiU Holding driver verksamheten genom dotterbolagen LiU Invest, Unitalent och Lead.

Organisationskarta

Organisationsschema för Linköpings universitet. Illustration.

Mer information om LiU:s organisation

Visa alla

Linköpings universitet

Universitetsledningen

Institutioner

Mer om universitetsstyrelsen