Linköpings universitets organisation

Linköpings universitet skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner direkt under rektor, där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna. Rektor är högsta chef för universitetet och rapporterar till universitetsstyrelsen.

Vår organisation

Linköpings universitet är en statlig myndighet under regeringen och styrs av lagar, förordningar och de beslut som riksdag och regering fattar. Nedan kan du läsa om hur vår organisation är uppdelad. För att läsa mer om LiU:s regelverk kan du gå till LiU:s regler och styrdokument.

Längre ner på sidan hittar du även vår organisationsstruktur med länkar till alla enheter.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Ordförande är Lena Sommestad, f.d. landshövding i Halland, miljöminister och riksdagsledamot. Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter. 

Rektor och ledning

Närmast under styrelsen finns rektor, som är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Jan-Ingvar Jönsson, professor i medicinsk cellbiologi, är sedan 1 juli 2020 rektor för Linköpings universitet. I universitetsledningen finns också en prorektor och två vicerektorer. Prorektor är rektors ställföreträdare. I praktiken har prorektor och vicerektor annars liknande roller, deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Universitetsledningen inkluderar även universitetsdirektören som ansvarar för medarbetare och administration.

Internrevision

Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Den har till uppgift att granska universitetets styrning och redovisning och ge förslag till förbättringar.

Fakulteter

Linköpings universitet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (i vissa sammanhang kallad Tekniska högskolan) och Utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är formellt ett område, men fungerar i praktiken som en fakultet. I vissa ceremoniella sammanhang räknar LiU dock med tre fakulteter och Utbildningsvetenskap sorterar då under Filosofiska fakulteten. Fakulteten har högsta ansvaret för utbildning och forskning inom sitt område och fungerar vid LiU som beställare till institutionerna. En fakultetsstyrelse ansvarar för verksamheten. Fakulteten leds av en dekan som även är fakultetsstyrelsens ordförande.

Institutioner

Själva utbildnings- och forskningsarbetet bedrivs vid institutionerna. LiU skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna. Från och med 1 januari 2020 finns det 12 storinstitutioner vid Linköpings universitet. Institutionerna lyder direkt under rektor och inte under fakulteterna som på många andra ställen. En institution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter. Institutionen leds av en prefekt.

Teman, institut och centrumbildningar

En del av forskningsverksamheten vid LiU är inte organiserad inom ramen för traditionella ämnen, utan i teman, institut eller centrumbildningar. Ett tema är uppbyggt kring ett tvärvetenskapligt fält, till exempel barn eller miljöförändring, och samlar forskare från flera olika discipliner. Ett institut är också uppbyggt kring ett forskningsfält, men är betydligt smalare än ett tema. En centrumbildning är organiserad för att verka under en kortare tid än de andra båda och ofta kommer en stor del av centrumets finansiering från andra parter än LiU.

Bibliotek och förvaltning

Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har till uppgift att stödja LiU:s kärnverksamheter: utbildning och forskning. Biblioteket erbjuder omfattande litteratursamlingar och informationstjänster via fyra fysiska bibliotek, ett på varje campusområde. Inom biblioteket finns också ett elektroniskt förlag, Linköping University Electronic Press. Förvaltningens verksamhet leds av universitetsdirektören och omfattar central service inom till exempel ekonomi, IT, personalfrågor, presskontakter och utbildningsinformation.

LiU Holding

Linköpings universitet Holding AB, LiU Holding, är ett bolag som ägs av staten men förvaltas lokalt av universitetet och hjälper till att göra nya forskningsresultat tillgängliga genom att få ut dem på marknaden. LiU Holding driver verksamheten genom dotterbolagen LiU Invest, Unitalent och Lead.

Organisationskarta

Organisationskarta LiU svensk, ny institutionsindelning från 2020-01-01 med 12 institutioner

* Exempel på andra särskilda arbetsenheter är Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och Nationellt superdatorcentrum (NSC) som styrs med av rektor beslutade instruktioner. 

Hitta universitetsförvaltningen, fakulteter, institutioner m.fl. Visa/dölj innehåll

Visa alla

Linköpings universitet

Institutioner

Mer om universitetsstyrelsen Visa/dölj innehåll