Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

21 mars 2024

CKS-seminarum: Betalar kvinnor ett högre pris för makten? Hot och våld mot svenska politiker

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Nästan var tredje svensk politiker utsätts årligen för hot, trakasserier och skrämseltaktiker. Problemet är störst bland folkvalda på framträdande poster och värst drabbas kvinnor i ledande roller. Ungefär 70 procent av de kvinnliga kommunstyrelseordförandena utsätts för hat och hot varje år och könsskillnaderna större ju högre upp i hierarkin politikerna finns.Under seminariet presenterar Sandra Håkansson, filosofie doktor vid Uppsala universitet, resultat från studier av manliga och kvinnliga politikers utsatthet för hot och trakasserier.
Kontakt
Susanne Wallman Lundåsen

25 mars 2024

LiU Lunchklubben: AI och dess samhällspåverkan i vår nära framtid

kl. 11.45 – 13.00 Norrköping Science Park, Källvindsgatan 5

AI har slagit igenom på bred front i samhället, men än så länge har vi bara skrapat på ytan. Med perspektiv från dess rötter till forskning och samverkan i absoluta framkant, tar AI-forskaren Mattias Tiger med er på en vision av samhället 5-10 år bort, förankrad i nuvarande AI-tekniks begränsningar och möjligheter. Välkommen med din anmälan senast 22/3, kl 10.00.
Kontakt

11 april 2024

CKS-seminarium: Hur kan prioritering och fördelning av resurser göras efter behov på ett rättvist sätt?

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Kommuners och regioners resurser är begränsade, något som leder till att prioriteringar och ransoneringar måste göras för att resurserna ska räcka till det som bedöms vara mest angeläget. I seminariet beskriver föreläsarna ett flerårigt samarbete mellan Prioriteringscentrum vid LiU och Motala kommun för att utveckla och införa ett strukturerat prioriteringsarbete på ledningsnivå. De presenterar även en modell för hur prioriteringsarbete i kommuner kan gå till. Seminariet är öppet för alla.
Kontakt
Susanne Wallman Lundåsen

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU