12 mars 2014

Mer än 40 år efter ett stort utsläpp av miljögiftet PCB kan det fortfarande spåras i blodbanan hos exponerade personer. Särskilt höga halter har uppmätts i lipoproteiner hos dem som drabbats av cancer och hjärt-kärlsjukdom, enligt forskare vid Linköpings universitet.

1972 skedde ett stort oavsiktligt utsläpp av PCB, polyklorerade bifenyler, i ett vattendrag i det östgötska brukssamhället Gusum. Ämnet, som tidigare användes bland annat som isolator i elektrisk utrustning och mjukgörare i plast och i fogmassor, är numera totalförbjudet i Sverige. Det hör till gruppen långlivade organiska föreningar som bryts ned mycket långsamt i miljön. Hos djur och människor anrikas de i kroppsfettet.

I en tvärvetenskaplig studie analyserade forskare vid Arbets- och miljömedicin, i samarbete med kolleger vid Örebro universitet, dessa ämnen hos personer som levt i det förorenade området. Studierna visar ett tydligt samband mellan höga nivåer i de partiklar, lipoproteiner, som transporterar kolesterol i blodet och förekomsten av cancer och hjärt-kärlsjukdom. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

Först med att visa samband

– Vi är först med att visa detta samband i en populationsstudie där vi har data från enkäter och koppling till individernas sjukdomshistoria, säger doktoranden och försteförfattaren Stefan Ljunggren.

Undersökningen omfattade 78 personer som tidigare hade besvarat frågor om sina levnadsvanor. När forskarna jämförde enkätsvaren med sjukdomsregister framkom ett samband mellan cancer och hög konsumtion av lokalt fångad abborre, gädda och gös. Mätningar hade tidigare visat att dessa fiskar hade höga koncentrationer av PCB.

Lipoproteinerna LDL och HDL finns i blodbanan där de har till uppgift att transportera fett till respektive från kroppscellerna. I studien kopplas höga PCB-halter i LDL till cancer, medan höga halter i HDL associeras till hjärt-kärlsjukdom. Eftersom miljögifterna är fettlösliga är det möjligt att de via kolesterolpartiklarna kan tas upp i celler och ha påverkan på gennivå.

Helen Karlsson, miljökemist och medförfattare, ser studien som ett exempel på hur kartläggning av förorenade områden i kombination med epidemiologiska studier kan följas upp med fördjupade biokemiska analyser.

– Ett sådant tvärvetenskapligt samarbete bidrar till ett bättre underlag för riskbedömning och en ökad förståelse för miljöföroreningars verkningsmekanismer i kroppen.

Artikel: Persistent Organic Pollutants Distribution in Lipoprotein Fractions in Relation to Cardiovascular Disease and Cancer av S Ljunggren, I Helmfrid, S Salihovic, B van Bavel, G Wingren, M Lindahl och H Karlsson. Environment International vol. 65, 2014.

2014-03-13