20 februari 2014

Linköpings universitet startar nu en av världens första internetbehandlingar för personer som har problem med aggression i sitt förhållande. Via internet når man ut brett och kan i ett tidigt skede fånga upp människor i riskzonen.

Våld i nära relationer är ett problem för samhället i stort. I Sverige har åtta procent av alla kvinnor och elva procent av alla män blivit utsatta för fysiskt våld i nära relationer under det senaste året. Utöver fysiskt våld är psykiskt våld ett vanligt problem.

– Man glömmer lätt att våld är så mycket mer än bara slag. Våld i nära relationer inkluderar också beteenden som verbala kränkningar, hot och försummelse, säger Gerhard Andersson, professor vid Linköpings Universitet.

Folkhälsoproblem

Våld i nära relationer uppskattas kosta samhället cirka tre miljarder kronor varje år, enligt 2006 års beräkningar.

– Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, säger Dan Rosenqvist, psykolog vid mottagningen för Alternativ till våld, i Jönköping.

Personer som upplevt olika typer av våld i nära relationer lider ofta av psykisk ohälsa, framförallt depression, posttraumatiskt stressyndrom och ångest. Tidigare har en studie genomförts vid Linköpings universitet med professor Gerhard Andersson i spetsen. Detta för att se om kognitiv beteendeterapi, KBT, förmedlat via nätet kunde hjälpa personer som blivit utsatta för våld. Studien visade goda resultat.

Nu testas om även de som tar till våldsamma beteenden gentemot sin partner kan bli hjälpta av internetförmedlad KBT. Studien IVIN görs som del i en större satsning inom området våld i nära relationer på uppdrag av Socialstyrelsen. Studien vänder sig till alla personer, såväl kvinnor som män, som har problem med att hantera ilska och aggressioner.

Skamproblematik

Många gånger uppstår våld i konfliktsituationer, där personer som tar till våld inte kan hantera sin egen ilska. I dagsläget är vårdmöjligheterna för våldsutövare bristfälliga och det är många som inte vågar söka hjälp, vilket förvärrar problemen.

– Samhället behöver arbeta med olika insatser såsom preventivt arbete, direkt behandlingsarbete men också genom att erbjuda internetbehandling. Genom internetbehandling tror vi att vi kan överbrygga en del av den skamproblematik som våld i nära relationer innebär, och därmed nå ännu fler personer, säger Dan Rosenqvist.

2014-02-20