27 februari 2014

En tidigare okänd multiresistent bakterie har sedan tio år bitit sig fast på Universitetssjukhuset i Linköping. Orsaken är personalens bristande hygienrutiner, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Under 2005-06 drabbades Östergötland av ett stort utbrott av MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker.

– I samband med MRSA-utbrottet upptäcktes en ökad förekomst av MSSA, stammar som var känsliga för meticillin men resistenta mot flera andra typer av antibiotika. Det var ett helt nytt fynd, säger Maria Lindqvist, biolog vid Vårdhygien Östergötland och doktorand i klinisk mikrobiologi. Resultaten läggs fram i hennes doktorsavhandling .

Genetiskt besläktade

Analysen av dessa multiresistenta MSSA visade att hela 91 procent var klonala, det vill säga genetiskt besläktade, och att majoriteten kom från äldre patienter med sårinfektioner. Det klonala utbrottet var koncentrerat till åtta vårdavdelningar vid Universitetssjukhuset (US) och två vårdcentraler i Linköping. Trots ett stort utbyte av patienter inom den sydöstra sjukvårdsregionen – mer än 8 000 patienter från Jönköpings och Kalmar län remitteras varje år till US – var klonen begränsad till Linköping.

Genetiska analyser visade att den sannolikt härstammar från en framgångsrik stam av MRSA, men var och hur den uppstått är oklart. Det mest anmärkningsvärda är att klonen bitit sig fast och ännu efter ett årtionde finns kvar på US.

Slarv med hygienrutiner

– Orsaken är att personal slarvar med hygienrutiner. De spritar inte händerna tillräckligt noggrant, använder långärmade arbetskläder eller bär klockor och smycken, säger Maria Lindqvist.

Sedan hygiensjuksköterskor besökt drabbade avdelningar har läget blivit bättre, men troligen har klonen mekanismer för virulens och spridning som gör den så framgångsrik.

Sjukhusrelaterade infektioner smittar genom direkt kontakt mellan patienter, vårdpersonalens händer eller kläder, eller indirekt via orena instrument. Vanliga infektioner uppstår i operationssår, urinvägar, blodomlopp och lungor. Inneliggande patienter är mer utsatta på grund av bland annat sämre immunförsvar och långvariga antibiotikabehandlingar.

Avhandling: Epidemiological and molecular biological studies of multi-resistant methicillin-susceptible Staphylococcus aureus. Linköping University Medical dissertations No. 1386. Disputationen äger rum 28 februari 2014 kl 13:00 i Eken, Campus US, Linköping. Opponent är docent Christina Åhrén, Göteborgs universitet.

2014-02-27