Har du kommit in på en utbildning men av någon anledning inte kan påbörja den? Då finns det en möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. För att kunna beviljas anstånd måste du ha särskilda skäl.

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten. Vilka skäl som kan ge rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd för studier för antagna samt studieuppehåll.

Till Universitets- och högskolerådets författningssamling (PDF)

Ur ovan nämnda föreskrifter framgår vad som kan vara grund för anstånd exempelvis sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex.:

  • vård av barn,
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring,
  • studentfackliga uppdrag, 
  • militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning,
  • uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning,
  • tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, eller
  • tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt lagen om vissa försvarsmaktsanställningar.

Dina skäl för anstånd prövas individuellt. Om du söker om anstånd måste du styrka dina skäl med skriftliga intyg eller annan dokumentation. Du kan normalt få anstånd i högst 18 månader. Endast om det finns synnerliga skäl kan du få anstånd en längre tid. Du anger i din ansökan vilken termin du behöver få anståndet till, tänk på att många utbildningar endast har studiestart en gång om året, till exempel enbart till höstterminen. Om du får beviljat anstånd så kommer beslutet bara gälla för den utbildning och den termin som står i beslutet och kan inte användas till andra utbildningar eller terminer.

Så ansöker du om anstånd

Ansökan om anstånd bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är känt. För att kunna beviljas anstånd måste du dock vara antagen till det utbildningstillfälle som anståndsansökan avser. Observera att om du har strukits från utbildningen, exempelvis på grund av att du inte har deltagit på ett obligatoriskt upprop, är du inte längre antagen och kan därmed nekas anstånd. 

Om du redan har påbörjat utbildningen (registrerats på en utbildning) kan du normalt inte få anstånd utan hänvisas i stället till att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti.  Det är alltså viktigt att vara antagen men inte registrerad på utbildningen om du vill ansöka om anstånd.

Anståndsansökan görs på en särskild blankett och skickas sedan, tillsammans med den dokumentation som styrker åberopat skäl, till antagning@liu.se

Det går även att skicka ovan nämnda dokument till:
Linköpings universitet 
Antagningen
581 83 Linköping

Ansökan om anstånd med att påbörja studier (PDF) 

Så meddelas beslutet

När ett beslut har fattats får du ett meddelande till ditt konto på antagning.se. Du får också en kopia av beslutet skickad till din e-postadress såvida du inte angett annat.

Påbörja studierna efter anstånd

För att ta din plats i anspråk måste du senast sista anmälningsdag för aktuell antagningsomgång göra en ny anmälan till den utbildning och termin du har fått anstånd för via antagning.se. Scanna och ladda upp alternativt skicka in ditt beviljade anståndsbeslut tillsammans med din nya anmälan. 
 

Information inför studiestarten