Att skjuta upp studiestarten

Har du kommit in på en utbildning men kan av någon anledning inte påbörja den? Då finns möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. För att kunna beviljas anstånd måste du ha särskilda skäl.

Skäl för ansökan om anstånd

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten. Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling (pdf).

Ur ovan nämnda föreskrifter framgår vad som kan vara grund för anstånd exempelvis sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel:

  • vård av barn,
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring,
  • studentfackliga uppdrag,
  • militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning,
  • uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning,
  • tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, eller
  • tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt lagen om vissa försvarsmaktsanställningar.

Dina skäl för anstånd prövas individuellt. De ska vara av sådan art att du inte själv kunnat råda över dem. Om du söker om anstånd måste du styrka dina skäl med skriftliga intyg eller annan dokumentation. Du kan få anstånd i högst 18 månader eller totalt 24 månader om det föreligger synnerliga skäl. Du anger i din ansökan till vilken termin du vill få anståndet till, tänk på att många utbildningar endast har studiestart en gång om året, till exempel enbart till höstterminen. Om du får beviljat anstånd så kommer det bara gälla för den termin som står i beslutet och kan inte användas till andra terminer. Om utbildningen ställs in eller genomgår omfattande förändringar kommer anståndet inte gälla, det gäller alltså bara den specifika utbildningen som du antagits till och inte en annan version av den.

Så ansöker du om anstånd

Ansökan om anstånd bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är känt. För att kunna beviljas anstånd måste du dock vara antagen till det utbildningstillfälle anståndsansökan avser. Observera att om du strukits från utbildningen, exempelvis på grund av att du ej deltagit, är du inte längre antagen och kan därmed nekas anstånd.

Anståndsansökan görs på särskild blankett och skickas sedan tillsammans den dokumentation som styrker åberopat skäl till antagning@liu.se. Det går även att skicka ovan nämnda dokument till: 

Linköpings universitet 
Antagningen
58183 Linköping

Blankett för ansökan om anstånd

Ansökan om anstånd med studiernas påbörjande (pdf) 

Så meddelas beslutet

När ett beslut har fattats får du ett meddelande till ditt konto på antagning.se. Du får också en kopia av beslutet skickad till din e-postadress såvida du inte angett annat.

Påbörja studierna efter anstånd

För att ta din plats i anspråk måste du senast sista ansökningsdag göra en ny anmälan till den utbildning och termin du har fått anstånd för via antagning.se. Scanna och ladda upp alternativt skicka in ditt beviljade anståndsbeslut tillsammans med din nya anmälan.

Information inför studiestarten