17 februari 2015

Ett nytt studenthus, en samlad universitetsförvaltning och
samverkansverksamhet mitt på Campus Valla - det är Linköpings
universitets nya satsning. Beslutet fattades av en enig
universitetsstyrelse idag. Det nya studenthuset kommer att stå klart för inflyttning i september 2018.

Skiss Studenthus Valla. Foto: White ArkitekterLinköpings universitet är riksrekryterande och bedriver sin verksamhet i hård konkurrens med övriga universitet både i Sverige och i världen. Återkommande studentundersökningar visar att studenterna önskar bättre studiemiljöer och vill tillbringa alltmer tid på Campus. Det är detta som universitetsledningen tagit fasta på i ett stort pågående arbete med att utveckla samtliga campusmiljöer. En rad insatser har gjorts på Campus Norrköping och Campus US. Efter dagens beslut i Universitetsstyrelsen är det dags att öka attraktiviteten också på Campus Valla.
– Jag är mycket glad över att styrelsen i dag har tagit ett beslut som är av stor vikt för universitetet, säger rektor Helen Dannetun. Nu kan vi satsa också på Campus Valla och skapa inspirerande arbets- och studentmiljöer. Vi har sett den här trenden i Europa och i den konkurrens som råder måste också vi rusta oss för framtiden.

Samlad studentservice

Ett mål med det nya studenthuset är att samla all form av service till studenterna. Huset byggs för att rymma bland annat reception, studenthälsa, antagnings- och examensservice, bibliotek, studieplatser, studentfik och arbetsplatser.
Hus D, där Vallabiblioteket ligger i dag, kommer att byggas om till arbetsplatser för att på så sätt samla hela universitetsförvaltningen. I dagsläget sitter personalen utspridda i sju olika byggnader på Campus Valla. Hus Zenit anpassas till ett samverkanshus för bland annat universitetets innovationskontor som i dag ligger på Mjärdevi.
– Akademiska hus har lagt fram ett mycket spännande förslag till en rimlig kostnad. Vi kommer få ett nytt studenthus som blir en viktig nod mitt på campus och vi kommer att kunna samla förvaltningen. Det är naturligtvis en ekonomisk utmaning att bygga nytt, men vi kommer parallellt med detta fortsätta arbeta med att hämta hem hyresökningen genom att bli effektivare i all vår verksamhet, säger Helen Dannetun.
Om det blivit ett nej hade man varit tvungen att göra stora renoveringar i nuvarande lokaler, med hyreshöjningar som följd. Dessa lokaler kan då istället lämnas och man räknar med en höjning av internhyran på cirka tre procent.

Nedmontering och återvinning

Beslutet innebär att den nuvarande byggnaden Origo kommer att monteras ned på ett hållbart sätt för att ge plats åt det nya studenthuset. Större delen av den nedmonterade byggnaden kommer att kunna återvinnas. Till exempel kan byggdelar bjudas ut till försäljning och betong, tegel och takpannor malas ner och användas som fyllnadsmassor. Det nya huset byggs energisnålt, vilket kommer leda till uppskattad halvering av energikostnaderna per kvadratmeter.
Det är Akademiska Hus som äger och förvaltar byggnaderna och som också kommer att uppföra det nya studenthuset. White Arkitekter har anlitats för studenthuset och Sonark Arkitekter för ombyggnaderna av Hus D och Hus Zenit.
– ”Miljöbyggnad guld”, i kombination med ett tufft ekonomiskt mål, är en utmaning men ska ge en mycket bra miljö för de som ska använda fastigheten. Det blir dessutom en låg driftskostnad för Akademiska Hus och Linköpings universitet, säger Lars Hagman, regiondirektör Akademiska Hus region Öst.

Byggstart i november

Planeringen inför ett nytt studenthus och en ombyggnad av Hus D och Hus Zenit på Campus Valla i Linköping har pågått i flera år. Efter styrelsens beslut i dag är nästa steg i processen att Akademiska Hus styrelse också ska ta beslut om att påbörja byggnationen. Detta förväntas ske den 16 mars. Därefter kan den första ombyggnadsetappen starta i november 2015 och ett nytt studenthus stå klart för inflyttning i september 2018.

Tidplan för om- och nybyggnation:

  • Ombyggnation D-huset etapp 1: nov 2015 - juni 2016
  • Inflyttning D-huset samt evakuering Origo – augusti 2016
  • Nedmontering Origo sept 2016 - nov 2016
  • Byggnation Studenthus Valla dec 2016 - sept 2018
  • Inflyttning Studenthus Valla start okt 2018
  • Byggnation D-huset etapp 2: okt 2018 – sept 2019
  • Anpassning Zenit okt 2018 - mars 2019

Illustrationer: White Arkitekter

Publicerad 2015-02-17

Skiss Studenthus VallaFoto: White Arkitekter