Livsstil och hälsa hos vårdsökande inom primärvården

Hälsa

En stor andel av den svenska befolkningen har ohälsosamma levnadsvanor och det finns behov av effektiva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder inriktade på levnadsvanor, i primärvården.

I det här projektet riktar vi oss till patienter i primärvården där levnadsvaneförändring är en del av behandlingen. För att utveckla och implementera interventionen kommer heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper att genomföras med patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

En randomiserad kontrollerad studie kommer att utvärdera interventionens effekt. Deltagare kommer att rekryteras från olika primärvårdsmottagningar.