Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk relationell. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen.

Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi

VT 2022, Halvfart, Linköping

Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi

VT 2022, Halvfart, Linköping

Utbildningen omfattar en fördjupning i psykoterapeutisk teori och psykoterapeutiska metoder. En central del av utbildningen är klinisk handledning på eget patientarbete  Utbildningen har en nära koppling till pågående psykoterapiforskning vid institutionen. Parallellt med studierna ska studenten vara yrkesverksam med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi på avancerad nivå och vänder sig till dig som redan har en akademisk utbildning i ett människovårdande yrke och som har en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Inriktningar och fokusområden

Psykoterapeutprogrammet ges med två olika inriktningar: Psykodynamisk relationell psykoterapi alternativt Kognitiv beteendeterapi. Valet av utbildningsinriktning görs vid ansökan till utbildningen. Programmet fokuserar på såväl skolövergripande som skolspecifika frågor. De skolövergripande frågorna rör moment som är av vikt i all psykoterapiutövning såsom kunskaper och färdigheter kring diagnostik, etik, vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

De skolspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutisk metod och teknik, frågor om klinisk bedömning samt utvecklingen av egna terapeutiska färdigheter inom vald inriktning.  Kontinuerliga moment kopplade till självreflektion ingår också i utbildningen. I de grenspecifika momenten ingår en betydande del handledning av eget kliniskt arbete.

Programmets upplägg

Studierna sker på halvtid i sex terminer och tillämpar problembaserat lärande, PBL, där studenterna arbetar i så kallade basgrupper med fall och problembeskrivningar för att utifrån detta lägga upp sitt arbete mot kursens mål. Föreläsningar, seminarier, och övningar följer och stöttar detta arbete. Undervisning och handledning är förlagd till två heldagar varannan vecka.

Den första terminen fokuserar på generella perspektiv på psykoterapi och samläses mellan utbildningens båda grenar.  Under utbildningens fjärde termin ingår en kurs i vetenskaplig teori och metod kopplad till psykoterapiforskning. Denna kurs samläses också mellan utbildningens båda grenar.  Den resterande delen av utbildningen ägnas åt studier som är specifika för respektive inriktning i syfte att fördjupa studenternas kunskaper och färdigheter i psykoterapi. Den sjätte och sista terminen görs ett vetenskapligt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter utbildningen 

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och efter detta kan den studerande ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Dokument Visa/dölj innehåll

Efter anmälan (antagning.se) skickas intyg på samtliga behörighetskrav tillsammans med övriga meriter till Antagningsservice.

Utbildnings- och programplan Visa/dölj innehåll