Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk relationell terapi. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen.

Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi

VT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi

VT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Utbildningen omfattar en fördjupning i psykoterapeutisk teori och psykoterapeutiska metoder. En central del av utbildningen är klinisk handledning på eget patientarbete. Utbildningen har en nära koppling till pågående psykoterapiforskning vid institutionen. Parallellt med studierna ska studenten vara yrkesverksam med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi på avancerad nivå och vänder sig till dig som redan har en akademisk utbildning i ett människovårdande yrke och som har en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Inriktningar och fokusområden

Psykoterapeutprogrammet ges med två olika inriktningar: 

  • Psykodynamisk relationell terapi 
  • Kognitiv beteendeterapi. 

Valet av utbildningsinriktning görs vid ansökan till utbildningen. Programmet fokuserar på såväl terapiövergripande som inriktningsspecifika frågor. De terapiövergripande frågorna rör moment som är av vikt i all psykoterapiutövning såsom kunskaper och färdigheter kring diagnostik, etik, vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

De inriktningsspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutisk metod och teknik, frågor om klinisk bedömning samt utvecklingen av egna terapeutiska färdigheter inom vald inriktning.  Kontinuerliga moment kopplade till självreflektion ingår också i utbildningen. I de inriktningsspecifika momenten ingår en betydande del handledning av eget kliniskt arbete.

Programmets upplägg

Studierna sker på halvtid i sex terminer och tillämpar problembaserat lärande, PBL. I problembaserat lärande, PBL, arbetar studenterna i så kallade basgrupper med fall och problembeskrivningar utifrån kursens mål. Föreläsningar, seminarier, och övningar följer och stöttar detta arbete. Undervisning och handledning är förlagd till två heldagar varannan vecka.

Den första terminen fokuserar på generella perspektiv på psykoterapi och samläses mellan utbildningens båda inriktningar.  Under utbildningens fjärde termin ingår en kurs i vetenskaplig teori och metod kopplad till psykoterapiforskning. Denna kurs samläses också mellan utbildningens båda inriktningar. Den resterande delen av utbildningen ägnas åt studier som är specifika för respektive inriktning i syfte att fördjupa studenternas kunskaper och färdigheter i psykoterapi. Den sjätte och sista terminen görs ett vetenskapligt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter utbildningen 

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen. Efter examen kan den studerande ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen. 

Dokument

I samband med din ansökan på antagning.se ska intyg på samtliga behörighetskrav tillsammans med övriga meriter laddas upp på antagning.se (alternativt skickas med post till Antagningsservice, se adress på antagning.se). Sista dag för ansökan är 16 oktober 2023. Observera att sista dag att ladda upp dokument är 1 november 2023.

Utbildnings- och programplan